NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI


NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI – NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ DU LỊCH.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và sự hội nhập của đất nước, các ngành kinh tế nói chung và du lịch nói riêng đã phát triển mạnh mẽ về số lượng và các loại hình dịch vụ. Du lịch đã trở thành nhu cầu cần thiết và phổ biến của mọi người – cơ hội rất lớn cho ngành du lịch phát triển, đóng góp to lớn cho thu nhập của toàn xã hội và mỗi quốc gia. Theo WTO, du lịch là một trong năm ngành kinh tế lớn nhất hành tinh.
Trong đó, du lịch gắn với thiên nhiên đã và đang là xu hướng được các nhà đầu tư quan tâm. Điển hình, các KDL gắn với thiên nhiên đang được đầu tư khai thác một cách rộng rãi, đó là những khu có khí hậu mát mẻ, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, xa khu dân cư, yên tĩnh kèm theo các hoạt động vui chơi giải trí, thư giãn gắn liền với thiên nhiên.


NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................... vii
DANH SÁCH CÁC BẢNG .....................................................................................viii
DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ.................................................................................. ix
DANH SÁCH HÌNH ẢNH ........................................................................................ x
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1
1.1 Đặt vấn đề .......................................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu của đề tài.............................................................................................. 2
1.3 Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 2
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................... 2
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 2
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................... 3
2.1 Du lịch và các vấn đề liên quan........................................................................... 3
2.1.1 Du lịch ......................................................................................................... 3
2.1.1.1 Khái niệm............................................................................................... 3
2.1.1.2 Nguyên tắc phát triển du lịch .................................................................. 3
2.1.1.3 Đặc trưng của du lịch ............................................................................. 4
2.1.1.4 Các loại hình du lịch............................................................................... 4
2.1.2 Tài nguyên du lịch ........................................................................................ 6
2.1.2.1 Khái niệm............................................................................................... 6
2.1.2.2 Phân loại ................................................................................................ 6
2.1.3 Khu du lịch ................................................................................................... 7
2.1.3.1 Khái niệm............................................................................................... 7
2.1.3.2 Điều kiện để được công nhận là KDL..................................................... 7
2.1.3.3 Quản lý khu du lịch ................................................................................ 7
2.1.4 Du lịch và môi trường................................................................................... 8
2.1.4.1 Các khái niệm có liên quan đến môi trường ............................................ 8
2.1.4.2 Phát triển du lịch và bảo vệ môi trường .................................................. 8
2.2 Tổng quan về KDL sinh thái vườn xoài .............................................................. 9
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển.................................................................... 9
2.2.2 Cơ cấu tổ chức............................................................................................ 10
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................... 12
3.1 Tìm hiểu hiện trạng du lịch và tài nguyên du lịch của KDL sinh thái Vườn Xoài
............................................................................................................................... 12
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu................................................................. 12
3.1.2 Phương pháp bản đồ ................................................................................... 12
3.1.3 Phương pháp khảo sát thực địa ................................................................... 12
3.2 Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với công tác quản lý môi trường tại
KDL ....................................................................................................................... 13
3.2.1 Phương pháp điều tra xã hội học:................................................................ 13
3.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa ................................................................... 14
3.3 Đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường nhằm phục vụ du lịch tốt hơn ......... 14
3.3.1 Phương pháp ma trận SWOT ...................................................................... 14
3.3.2 Phương pháp phỏng vấn chuyên gia ........................................................... 15
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................... 16
4.1 Quan sát và ghi nhận nét đặc trưng về tài nguyên du lịch của KDL sinh thái
Vườn Xoài.............................................................................................................. 16
4.1.1 Động vật ..................................................................................................... 16
4.1.1.1 Đà điểu................................................................................................. 16
4.1.1.2 Cá sấu Xiêm ......................................................................................... 18
4.1.2 Thực vât ..................................................................................................... 19
4.1.2.1 Vườn lan .............................................................................................. 19
4.1.2.2 Vườn tre ............................................................................................... 20
4.1.2.3 Cây cọ dầu ........................................................................................... 20
4.1.3 Nhà hàng .................................................................................................... 21
4.1.4 Nhà nghỉ ..................................................................................................... 22
4.1.5 Vui chơi giải trí .......................................................................................... 23
4.2 Hiện trạng hoạt động du lịch tại KDL sinh thái Vườn Xoài............................... 24
4.2.1 Khách du lịch ............................................................................................. 24
4.2.2 Sản phẩm du lịch ........................................................................................ 26
4.3 Mức độ hài lòng của khách du lịch đối với công tác quản lý môi trường tại KDL
............................................................................................................................... 30
4.3.1 Hiện trạng công tác quản lý môi trường tại KDL sinh thái Vườn Xoài........ 30
4.3.1.1 Quản lý chất thải rắn ............................................................................ 30
4.3.1.2 Quản lý nước thải ................................................................................. 31
4.3.1.3 Phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an toàn cho khách du lịch............... 31
4.3.2 Đánh giá của du khách về môi trường tại KDL ........................................... 33
4.3.3 Xác định những khía cạnh môi trường cần quan tâm .................................. 37
4.4 Đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường phục vụ du lịch .............................. 39
4.4.1 Phân tích các yêu tố ảnh hưởng đến đề xuất các giải pháp cải thiện môi
trường tại KDL.................................................................................................... 39
4.4.2 Đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường tại KDL ................................... 40
4.4.3 Giải pháp ưu tiên hàng đầu ......................................................................... 42
4.4.3.1 Xây dựng chính sách quản lý môi trường phù hợp với tình hình của KDL
........................................................................................................................ 42
4.4.3.2 Xây dựng cơ sở hạ tầng, xử lý chất thải trong KDL .............................. 43
Chương 5. KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ ....................................................................... 49
5.1 Kết luận ............................................................................................................ 49
5.2 Đề nghị ............................................................................................................. 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................... 51
PHỤ LỤC .................................................................................................................. 53

Tài liệu này do thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: