Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việt Nam, đề xuất hạn chế điều hòa không khí gia dụng có hiệu suất thấp.


Hiện nay, cả thế giới vẫn đang rất nóng bỏngquan tâm về vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng đồng thời với việc giảm thiểu phát thải vào môi trường, ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu mang tính toàn cầu. Vấn đề này đặt ra một trong những thách thức lớn để đảm bảo sự phát triển bền vững của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong thế kỷ 21. Do đóVì thế song song với việc phát triển các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo thì rất cần thiết phải có các giải pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả trong cho các thiết bị điện một cách hiệu quảlà một trong những giải pháp rẻ tiền, hiệu quả góp phần giải quyết vấn đề nêu trên.

Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay và , kết hợp với sự tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và kết hợp với điều kiện khí hậu đang nóng dần lên, nhu cầu sử dụng điều hòa không khí (ĐHKK) nước ta rất lớn. Các nghiên cứu thị trường trong nhiều năm gần đây cho thấy mức độ tăng trưởng của thị trường máy điều hòa không khí ở Việt Nam là từ 20 15 đến 3020%, với đỉnh cao là năm 2010 là khoảng 30% . Năm 2014 có số lượng ĐHKK tiêu thụ là xấp xỉ 1,3 triệumột triệu chiếc. Trong đó hơn 8095% là máy điều hòa gia dụng có công suất nhỏ trong dải 900018000 BTU/h.

NỘI DUNG:

CHƢƠNG 1. THỰC TRẠNG NĂNG LƢỢNG Ở VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ
TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM
.....................................................................................................................................1
1.1. Vấn đề tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam ........................................................ 1
1.2. Tổng quan về thị trường máy Điều hòa không khí (ĐHKK) ở Việt Nam .......4
1.3 Phân bố cấp hiệu suất năng lượng cho máy ĐHKK theo dải năng suất lạnh .11
1.4 Kết luận về thị trường máy ĐHKK ở Việt Nam .............................................19
1.5 Đề xuất mục tiêu và nội dung nghiên cứu ..................................................... 20
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TIÊU THỤ NĂNG LƢỢNG CỦA
MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ...........................................................................21
2.1 Phân loại các dạng máy ĐHKK theo quan điểm ước lượng tiêu thụ năng
lượng ..................................................................................................................... 21
2.2 Nguyên lý chung đánh giá tiêu thụ năng lượng của máy Điều hòa không khí
............................................................................................................................... 25
2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá đặc tính năng lượng cơ bản..............................................25
2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá dạng tích hợp trọng số .................................................... 27
2.2.2.1 Các chỉ số đánh giá hiệu suất theo toàn mùa ............................................28
2.2.2.2 Các chỉ số tích hợp dạng trọng số ............................................................. 30
2.3. Đánh giá tiêu thụ năng lượng cho máy ĐHKK gia dụng (RAC) và VRV/
VRF ....................................................................................................................... 36
2.3.1 Cơ sở lý thuyết xác định chỉ số lạnh hiệu quả toàn mùa CSPF ................... 36
2.3.2. Đánh giá tiêu thụ năng lượng cho ĐHKK gia dụng (RAC) bằng hệ số
CSPF ..................................................................................................................... 37
2.3.2.1 Đánh giá cho ĐHKK gia dụng có năng suất lạnh cố định ........................ 37
2.3.2.1.1. Xác định năng suất lạnh theo nhiệt độ ngoài trời .................................37
2.3.2.1.4. Tính năng lượng tiêu thụ ở chế độ làm lạnh toàn mùa (CSEC) ............39
2.3.3.1. Xác định năng suất lạnh theo nhiệt độ ngoài trời ....................................44
2.4. Đánh giá tiêu thụ năng lượng cho máy ĐHKK PAC và chiller giải nhiệt nước
............................................................................................................................... 48
2.5 Kết luận ...........................................................................................................51
CHƢƠNG 3: SO SÁNH MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƢỢNG TỐI THIỂU
(MEPS) CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC TRONG KHU VỰC ................... 52
3.1 Khái niệm về hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) ....................................52
3.2 Hiệu suất năng lượng tối thiểu MEPS hiện tại của máy điều hòa không khí ở
Việt Nam ...............................................................................................................52
3.2.1 Hiệu suất năng lượng tối thiểu của máy điều hòa không khí không biến tần
............................................................................................................................... 52
3.2.2 Hiệu suất năng lượng tối thiểu của máy điều hòa không khí biến tần .........53
3.3 So sánh mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) theo hệ số EER ...........55
3.3.1 Phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng của ĐHKK bằng chỉ số EER .55
3.3.1.1 So sánh với MEPS của Trung Quốc ......................................................... 56
3.3.1.2 So sánh với MEPS của ÚC .......................................................................57
3.3.1.3 So sánh với MEPS của các nước Châu Âu ...............................................58
3.3.1.4 So sánh với MEPS Nhật Bản ....................................................................59
3.3.1.5 So sánh với MEPS Hàn Quốc ...................................................................60
3.3.1.6 So sánh với MEPS Thailand .....................................................................61
3.3.1.7 So sánh với MEPS của Malaysia .............................................................. 62
3.4 So sánh mức độ MEPS theo hệ số CSPF của Việt Nam so với MEPS của các
nước trên thế giới ..................................................................................................63
3.5. Kết luận ..........................................................................................................66
CHƢƠNG 4: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TĂNG MEPS ĐỂ HẠN CHẾ ĐHKK
HIỆU SUẤT THẤP .................................................................................................68
4.1 Nguyên tắc chung xây dựng MEPS cho điều hòa không khí.......................... 68
4.2 Đề xuất mức MEPS và cấp năng lượng của máy ĐHKK gia dụng ................69
4.3.2 Ước lượng điện năng tiết kiệm.....................................................................72
4.3.2.1 Xác định phương án tiêu thụ cơ sở ........................................................... 72
4.3.2.2 Xác định tiêu thụ năng lượng theo phương án dự kiến mới ..................... 75
4.3.3 Tính tiêu thụ năng lượng khi tăng MEPS .................................................... 78
4.4 Xác định năng lượng tiết kiệm khi tăng MEPS ..............................................81

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: