Nghiên cứu tổng hợp copolyacrylamit (aPAM) và khảo sát ứng dụng trong chống xói mòn đất nông nghiệp


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: