Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)


An toàn thực phẩm và quản lý nhà nước về ATTP là chủ đề mang tính thời sự, thu hút được nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước, vì đây là một trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Có thể nói rằng, vấn đề thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, đến chất lượng nguồn nhân lực, thậm chí dẫn đến tử vong của tất cả
người dân các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do vậy, trong thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến QLNN về ATTP ở Việt Nam được tiến hành ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể chia ra các nhóm công trình sau:


NÔI DUNG:

Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .................................... 12
1.1. Tình hình nghiên cứu ........................................................................................... 12
1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu ............................................................................. 21
1.3. Những vấn đề đặt ra được tiếp tục nghiên cứu ................................................... 21
Chương 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN
TOÀN THỰC PHẨM .............................................................................................. 26
2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ................. 26
2.2. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ............................................. 41
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam
hiện nay ........................................................................................................................ 63
2.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của một số nước và giá trị
tham khảo cho Việt Nam ............................................................................................ 70
Chương 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC
PHẨM Ở VIỆT NAM .............................................................................................. 80
3.1. Thực trạng an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay ......................................... 80
3.2. Thực tiễn nội dung quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Bộ Y tế ......... 83
3.3. Đánh giá chung về kết quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam
thời gian qua ............................................................................................................... 114
Chương 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN
LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 136
4.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ........ 136
4.2. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện
nay ............................................................................................................................... 139
KẾT LUẬN .............................................................................................................. 175
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN
QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ........................................................................................ 177
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 178
PHỤ LỤC .................................................................................................................. 187

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Dothicuchg) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: