Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)


Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nƣớc và là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Thuế ra đời - phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nƣớc, là công cụ quan trọng để phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Có thể thấy rằng Thuế là một biện pháp kinh tế của mọi Nhà nƣớc. Song để biện pháp đó đạt hiệu quả sẽ rất cần đến một bộ phận chuyên trách, chất lƣợng trong quá trình quản lý và hành thu.
Tỉnh Bắc Ninh là tỉnh mới đƣợc tái thiết lập lại từ năm 1997, đã nhanh chóng hoà cùng với cả nƣớc tạo thế, tạo đà vững bƣớc đi lên; xây dựng Bắc Ninh kinh tế - xã hội ngày càng vững mạnh. Tỉnh chú trọng xây dựng các khu công nghiệp để thu hút đầu tƣ của các doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài tạo nguồn thu ngân sách.


NỘI DUNG:

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
4. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài nghiên cứu ....................................... 3
5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 3
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ THUẾ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU
TƢ NƢỚC NGOÀI ......................................................................................... 4
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn
đầu tƣ nƣớc ngoài .............................................................................................. 4
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về thuế ........................................................ 4
1.1.2. Phân loại thuế ................................................................................... 4
1.1.3. Vai trò của thuế ................................................................................. 6
1.1.4. Quản lý thuế ...................................................................................... 9
1.1.5. Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài ................................................................................................ 17
1.1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế đối với
doanh nghiệp có vốn ĐTNN ..................................................................... 29
1.2. Kinh nghiệm quản lý thuế của một số nƣớc trên thế giới và ở một
số tỉnh ở Việt Nam .......................................................................................... 34
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý thuế của các nƣớc trên thế giới .................... 34
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý thuế ở Việt Nam........................................... 36
1.2.3. Bài học cho công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp
ĐTNN tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh .......................................................... 39
Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 40
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 40
2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu ................................................................... 40
2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu........................................................................ 41
2.4. Phƣơng pháp phân tích ............................................................................. 42
2.5. Hệ thống chỉ tiêu trong phân tích ............................................................. 43
Chƣơng 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH
BẮC NINH ..................................................................................................... 45
3.1. Khái quát tình hình tự nhiên - kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh ........... 45
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên .......................................................................... 45
3.1.2. Vị trí địa lý...................................................................................... 45
3.1.3. Điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội............................................... 46
3.2. Đặc điểm Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh .......................................................... 47
3.2.1. Tổ chức bộ máy của Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ............ 47
3.2.2. Đội ngũ cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ...................... 48
3.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ phận quản lý thu thuế ....................................... 50
3.3. Thực trạng quản lý thuế đối với các DN có vốn ĐTNN tại tỉnh Bắc Ninh ....... 52
3.3.1. Thực trạng thu thuế của các DN có vốn ĐTNN tại Cục
Thuế tỉnh Bắc Ninh ................................................................................. 52
3.3.2. Tình hình thu ngân sách từ khối DN có vốn ĐTNN ...................... 55
3.3.3. Thực trạng quản lý thuế đối với các DN có vốn ĐTNN tại tỉnh
Bắc Ninh ................................................................................................... 57
3.3.4. Tổ chức quản lý thuế đối với DN có vốn ĐTNN tại Cục
Thuế tỉnh Bắc Ninh................................................................................... 61
3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý thuế đối với các DN có vốn
ĐTNN tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ................................................................ 81
3.4.1. Những kết qủa đạt đƣợc ................................................................. 81
3.4.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân .................................................... 83
Chƣơng 4. MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẮC NINH........ 90
4.1. Mục tiêu, yêu cầu đặt ra về công tác quản lý thuế đối với các DN
có vốn ĐTNN tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ..................................................... 90
4.1.1. Mục tiêu ......................................................................................... 90
4.1.2. Yêu cầu .......................................................................................... 91
4.2. Định hƣớng và giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với các DN
có vốn ĐTNN tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ..................................................... 91
4.2.1. Định hƣớng .................................................................................... 91
4.2.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với DN có vốn
ĐTNN tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ......................................................... 92
4.3. Kiến nghị ................................................................................................ 105
4.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuế .......................... 105
4.3.2. Đối với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ................................................. 108
4.3.4. Kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Ninh ........................................... 108
KẾT LUẬN .................................................................................................. 110
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 112

Tài liệu này do thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: