Sữa chữa và nâng cấp hồ chứa nước hoà trung thành phố Đà Nẵng


Thành phần công trình : Hồ chứa nước, Đập chính, Tràn sự cố, Tràn tháo lũ, Cống lấy nước. Sau khi khảo sát thực tế hiện trạng công trình và nghiên cứu các tài liệu địa hình, địa chất, thủy văn, tình hình dân sinh kinh tế xã hội của công trình chúng tôi có nhận xét về hạng mục tràn xả lũ như sau:
Tràn xả lũ: Theo thiết kế cũ, tràn tháo lũ hồ Hòa Trung có ngưỡng đỉnh rô nô g. Bề rô nô g tràn B = 30 m, cao trình ngưỡng là 41,10m, đoạn ngưỡng và đoạn chuyển tiếp có kết cấu bằng đá xây vữa M75 bọc BTCT M200, đoạn thân dốc có kết cấu bằng bê tông cốt thép M150, tường bên bằng đá xây vữa M75, đoạn mũi phun có kết cấu bằng bê tông cốt thép M150. Lưu lượng xả lũ lớn nhất theo thiết kế Qxả max = 128 m3/s. Tuy nhiên qua quá trình vâ nô hành thực tế thấy rằng hiê nô thời tràn không đủ khả năng tháo được lưu lượng theo thiết kế cũ do:

+ Công trình tháo lũ đã bị hư hỏng nhiều: Ngưỡng tràn đỉnh rô ông đã bị bong tróc, cửa vào không thuâ nô dòng làm giảm hê ô số lưu lượng so với thiết kế.
+ Trên dốc nước: xuất hiê nô mô tô số đoạn bị bong tróc mă tô , làm tăng hê ô số nhám dẫn đến khả năng tháo lũ giảm.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: