Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, huyện quốc oai thành phố hà nội


Lời đầu tiên tác giả xin chân thành cảm ơn tới các quý thầy cô trong Học viện Hành chính Quốc gia đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích trong suốt thời gian học tập, đó chính là những kiến thức nên tảng để tác giả hoàn thành luận văn này.
Xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn GS.TS Nguyễn Đăng Thành đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn , giải đáp những thắc mắc trong suốt quá trình nghiên cứu để tác giả hoàn thành luận văn này. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn tới phòng Nội vụ huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, UBND các xã trong huyện đã giúp đỡ, đã tạo điều kiện giúp tác giả về thông tin phục vụ cho bảng điều tra xã hội học, số liệu và góp ý để tác giả hoàn thành luận văn này.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC
LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ ................................................ 10
1.1. Động lực và tạo động lực làm việc ........................................................ 10
1.1.1. Khái niệm Động lực và tạo động lực .............................................. 10
1.1.2. Mục đích và vai trò của việc tạo động lực làm việc ....................... 14
1.1.3. Các học thuyết về tạo động lực làm việc trong tổ chức.................. 16
1.2. Động lực và tạo động lực làm việc của công chức cấp xã................... 21
1.2.1. Cấp xã và công chức cấp xã ........................................................... 21
1.2.2. Các biểu hiện động lực làm việc của công chức cấp xã ................. 24
1.2.3. Đặc điểm của công chức cấp xã ảnh hưởng đến động lực làm việc ...... 26
1.2.4. Các biện pháp tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã ......... 27
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc ................................. 32
1.3.1. Các yếu tố thuộc về cá nhân ........................................................... 32
1.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường ...................................................... 34
1.3.3. Nhân tố thuộc về tổ chức................................................................. 34
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ............................................................................... 38
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC VÀ TAO ĐỘNG LỰC LÀM
VIỆC CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN QUỐC OAI THÀNH PHỐ
HÀ NÔI .......................................................................................................... 39
2.1. Tổng quan về huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội ............................. 39
2.1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................... 39
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................ 39
2.1.3. Đặc điểm công chức cấp xã huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội .. 41
2.2. Thực trạng động lực của công chức cấp xã huyện Quốc Oai, thành
phố Hà Nội ..................................................................................................... 43
2.2.1. Hiệu suất sử dụng thời gian làm việc của công chức cấp xã .......... 43
2.2.2. Mức độ nỗ lực trong công việc của công chức cấp xã ................... 45
2.2.3. Mức độ yên tâm với vị trí làm việc của công chức cấp xã ............. 47
2.2.4. Mức độ quan tâm đến môi trường làm việc của công chức cấp xã...... 49
2.3. Thực trạng tạo động lực làm việc của công chức cấp xã huyện Quốc
Oai ................................................................................................................... 53
2.3.1.Thực trạng công tác tạo động lực làm việc thông qua chính sách
tiền lương, khen thưởng, phúc lợi ............................................................. 53
2.3.2. Thực trạng công tác tạo động lực làm việc thông qua đào tạo, bồi
dưỡng ........................................................................................................ 58
2.3.3. Thực trạng công tác tạo động lực làm việc thông qua văn hóa tổ
chức ........................................................................................................... 60
2.3.4. Thực trạng công tác tạo động lực làm việc thông qua môi trường
làm việc ..................................................................................................... 62
2.3.5. Thực trạng công tác tạo động lực làm việc thông qua phong cách
lãnh đạo..................................................................................................... 64
2.4. Đánh giá về thực trạng động lực làm việc của công chức cấp xã
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội ............................................................ 67
2.4.1. Ưu điểm ........................................................................................... 67
2.4.2. Hạn chế ........................................................................................... 68
2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng động lực làm việc của công chức
cấp xã huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội .............................................. 69
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ............................................................................... 74
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG
CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............ 75
3.1. Phương hướng tạo động lực cho công chức cấp xã, huyện Quốc Oai,
thành phố Hà Nội .......................................................................................... 75
3.1.1. Xác định rõ vị trí, vai trò của công chức cấp xã hiện nay trên cơ sở
xác định rõ về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm cho công chức .... 75
3.1.2. Tạo động lực làm việc theo hướng xây dựng đội ngũ công chức cấp
xã chuyên nghiệp, có phẩm chất chất đạo đức, có năng lực thực thi công
vụ. .............................................................................................................. 75
3.1.3. Tạo động lực công chức cấp xã phải phù hợp với điều kiện phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. ...................................... 76
3.1.4. Tạo động lực làm việc kết hợp giữa yếu tố vật chất và tinh thần ... 77
3.1.5. Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã theo hướng nâng xây
dựng chính quyền cấp xã trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả. ............................................................................................................ 79
3.2. Một số giải pháp tạo động lực cho công chức cấp xã, huyện Quốc
Oai, thành phố Hà Nội .................................................................................. 80
3.2.1. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp
xã, của từng chức danh công chức cấp xã ................................................ 80
3.2.2. Đổi mới, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã sắp xếp, bố trí, sử
dụng vào từng vị trí, chức danh phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường
của từng công chức cấp xã. ...................................................................... 81
3.2.3. Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã ................. 81
3.2.3. Cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho công chức cấp xã..... 82
3.2.4. Đảm bảo hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý cho công chức cấp
xã. .............................................................................................................. 83
3.2.6. Đổi mới phong cách lãnh đạo trong chính quyền cấp xã ............... 86
3.2.7. Tạo cơ hội thăng tiến cho công chức cấp xã trên cơ sở thay đổi
quan niệm về công chức cấp xã ................................................................ 87
3.2.8. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với đội ngũ công
chức cấp xã ............................................................................................... 88
3.2.9. Đổi mới công tác đánh giá công chức cấp xã ................................ 89
3.2.10. Sự thay đổi từ chính mỗi công chức cấp xã .................................. 92
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ............................................................................... 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 97

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Minh Quan Do Cong) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: