Thiết kế cầu trục hai dầm 10T


Thế kỉ 21 đã mở ra một kỉ nguyên mới cho đất nước ta. Kỉ nguyên công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hàng loạt những nhà máy, công xưởng được xây dựng và lắp ráp cùng với các dây chuyền công nghệ máy móc hiện đại được lắp đặt với khối lượng rất lớn. Mặt khác công tác sửa chữa khắc phục những máy móc cũ sau một thời gian dài sử dụng cũng được đẩy nhanh.
Tất cả các công việc xây dựng, lắp ráp và sửa chữa đó không thể vắng cỏc mỏy nõng chuyển. Cầu trục là một thiết bị quan trọng trong các thiết bị nõng đú. Đặc biệt trong các nhà kho, nhà máy cầu trục trở thành thiết bị quan trọng và rất cần thiết.

Cầu trục được sử dụng rộng rãi để xếp dỡ hàng hoá trong các nhà kho trong các nhà máy xí nghiệp sữa chữa lắp ráp và chế tạo.
Với nhu cầu thực tế đú,cỏc thầy ở bộ môn Máy Xây Dựng của trường Đại Học Xây Dựng đã đưa thiết kế cầu trục hai dầm 10T vào làm đề tài tốt nghiệp. Sau 5 năm học tại trường, dưới sự dạy dỗ nhiệt huyết và sự cố gắng nỗ lực của bản thân, em đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp được giao. Đề tài lần này chính là cơ hội để em tổng hợp lại tất cả kiến thức mỡnh đó học và là bước đầu cho em được tiếp xúc với môi trường thiết kế sản xuất thực tế.
Nhiệm vụ thiết kế trong đồ án tốt nghiệp của em là thiết kế cầu trục 2 dầm tải trọng nâng 10 tấn, lập chương trình tính toán cơ cấu di chuyển cầu trục.
Sau 15 tuần làm việc nghiêm túc em đã hoàn thành nhiệm vụ thiết kế được giao. Tuy nhiên với khả năng còn hạn chế và gần như chưa có kinh nghiệm về thiết kế nên đồ án tốt nghiệp do em thực hiện chắc chắn còn nhiờ̀u thiờ́u sót. Vậy em kính mong các thõ̀y trong bộ môn xem xét và góp ý để em có thêm những kiến thức vững vàng hơn nữa trong quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU……………...4
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG..………………6
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦU TRỤC 6
1.1.1. Công dụng của cầu trục. 6
1.1.2 Phân loại 6
1.3 Giới thiệu cầu trục thiết kế  và nội dung ĐATN 10
1.3.1.Các số liệu ban đầu để làm thiết kế 10
1.3.2.Nội dung ĐATN 11
1.4 Chọn phần mềm lập chương trình tính toán cơ cấu di chuyển cầu trục 11
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CHUNG CẦU TRỤC…………..12
2.1. Các thông số hình học của cầu trục 12
2.1.1. Các thông số tính theo công thức kinh nghiệm 12
2.1.2 Các thông số tính theo máy có sẵn 15
2.2. Thành phần tải trọng tác dụng lên cầu trục 15
2.2.1.Tải trọng do trọng lượng vật nâng 15
2.2.2.Tải trọng do trọng lượng bản than kết cấu thép cầu trục 15
2.2.3.Tải trọng do trọng lượng bản thân cầu trục 16
2.2.3.Tải trọng do trọng lượng bản thân cầu trục 16
2.3 Tải trọng quán tính và tải trọng gió của cầu trục 16
CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CƠ CẤU NÂNG……....17
3.1 Chọn sơ đồ dẫn động, sơ đồ mắc cáp 17
3.2. Chọn cáp 17
3.3 Tính chọn cụm móc treo 18
3.3.1. Chọn cụm móc treo 18
3.3.2Kiểm tra bền móc treo 19
3.3.3 Đai ốc hãm, ổ tựa 21
3.3.4  Thanh ngang 22
3.4.Tính toán cụm tang 25
3.4.1.Cụm tang 25
3.5 Tính chọn động cơ điện, hộp giảm tốc 31
3.5.1 Chọn động cơ điện 31
3.5.2 Tính chọn hộp giảm tốc 32
3.6 Tính chọn phanh và khớp nối 33
3.7 Kiểm tra động cơ, hộp giảm tốc 34
3.7.1.  Kiểm tra động cơ 34
3.7.2 Kiểm tra hộp giảm tốc 38
3.8 Kiểm tra phanh và khớp nối 39
3.8.1 Kiểm tra phanh 39
3.8.2 Kiểm tra khớp nối 40
3.9 Đường kính trục truyền 41
CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN CƠ CẤU DI CHUYỂN XE CON…...42
4.1.Lực nén bánh lớn nhất 42
4.2.Lực cản di chuyển xe con 42
4.3.Tính công suất động cơ, chọn hộp giảm tốc 43
4.3.1 Tính công suất động cơ chọn hộp giảm tốc 43
4.3.2 Tính chọn hộp giảm tốc 44
4.4.Tính cụm bánh xe di chuyển xe con 45
4.4.1.Tính toán bánh xe di chuyển 45
4.4.2.Tốc độ thực tế của xe con 47
4.4.3.Tính đoạn trục lắp bánh xe 47
4.4.4 Tính trục truyền giữa hai khớp nối 51
4.4.5 Tính chọn ổ gối đỡ bánh xe 52
4.5 Tính chọn khớp nối 52
4.5.1 Khớp nối giữa hộp giảm tốc và động cơ 52
4.5.2 Khớp nối trên trục truyền giữa hai bánh xe 53
4.6.Kiểm tra động cơ 53
4.6.1.Kiểm tra động cơ theo điều kiện bám(không quay trơn) 53
4.6.2.Kiểm tra thời gian mở máy khi đầy tải 56
4.6.3.Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nhiệt 56
4.7.Tính chọn phanh và kiểm tra thời gian phanh 57
4.7.1.Tính chọn phanh 57
4.7.2.Kiểm tra thời gian phanh khi đầy tải 59
CHƯƠNG 5: CƠ CẤU DI CHUYỂN CẦU TRỤC…………….61
5.1.Lực nén bánh cơ cấu di chuyển cầu trục 61
5.2.Lực cản di chuyển cầu trục 62
5.3.Tính công suất, chọn động cơ của cơ cấu di chuyển cầu 63
5.4.Tính chọn hộp giảm tốc 63
5.5.Tính cụm bánh xe di chuyển cầu trục 64
5.5.1.Tính toán bánh xe di chuyển 64
5.5.2.Tốc độ thực tế của xe con: 65
5.5.3.Tính đoạn trục lắp bánh xe 65
5.5.4.Kiểm tra độ bền mỏi của trục theo hệ số an toàn  : 67
5.5.5.Tính chọn ổ gối đỡ bánh xe 70
5.6.Tính chọn khớp nối 70
5.6.1.Khớp nối giữa hộp giảm tốc và động cơ 70
5.6.2.Khớp nối giữa hộp giảm tốc và trục bánh xe 71
5.7.Kiểm tra động cơ 71
5.7.1.Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nhiệt 71
5.7.2.Kiểm tra động cơ theo điều kiện bám 72
5.7.3.Kiểm tra thời gian mở máy khi đầy tải 75
5.8.Tính chọn phanh và kiểm tra phanh 76
5.8.1.Tính mômen phanh và chọn phanh 76
5.8.2.Kiểm tra thời gian phanh khi đầy tải 78
CH¦¥NG 6. TÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp………..82
6.1.Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n 82
6.2. Th«ng sè ban ®Çu 82
6.3. S¬ då cÊu t¹o kÕt cÊu thÐp vµ c¸c th«ng sè ®• x¸c ®Þnh 82
6.4.X¸c ®Þnh ®Æc tr­ng h×nh häc mÆt c¾t dÇm 83
6.4.1.MÆt c¾t gi÷ dÇm chÝnh A-A 83
6.4.2.MÆt c¾t ®Çu dÇm chÝnh B-B 84
6.4.3- MÆt c¾t dÇm biªn C-C 85
6.5.T¶i träng vµ tæ hîp t¶i träng 86
6.5.1.T¶i träng theo ph­¬ng th¼ng ®øng 86
6.5.2.T¶i  träng ngang 87
6.5.3.T¶i träng xo¾n dÇm chÝnh 88
6.5.4.C¸c tæ hîp t¶i träng tÝnh to¸n 89
6.6.TÝnh kiÓm tra bÒn kÕt cÊu thÐp : 89
6.6.1.X¸c ®Þnh néi lùc t¹i mÆt c¾t nguy hiÓm 89
6.6.2.KiÓm tra bÒn 98
6.7.KiÓm tra ®é cøng 100
6.7.1.§é cøng tÜnh 100
6.7.2.§é cøng ®éng 100

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: