Thực trạng thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh hưng yên (Khảo sát tại xã hồng nam và xã lý thường kiệt)


Trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, kể từ Ðại hội VI (năm 1986), và hơn 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) đến nay, Việt Nam đã thu được những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới, với mô hình kinh tế tổng quát là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo được những tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới với việc gia nhập các tổ chức Thương mại WTO, ASEM. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra nhanh, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ.


NỘI DUNG:

1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................6
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu....................................................................8
3. Ý nghĩa nghiên cứu ...................................................................................14
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................14
5. Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu ............................................15
6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu .......................................16
7. Phƣơng pháp nghiên cứu .........................................................................17
8. Khung phân tích ........................................................................................19
NỘI DUNG CHÍNH ...................................................................................... 20
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .........20
1.1. Một số khái niệm công cụ. ............................................................. 20
1.1.1. Khái niệm chính sách và khái niệm thực hiện chính sách ........ 20
1.1.2. Khái niệm lao động, người lao động......................................... 21
1.1.3. Khái niệm nông thôn, lao động nông thôn................................ 23
1.1.4. Khái niệm đào tạo nghề ............................................................ 25
1.2. Các lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu .................................... 26
1.2.1. Lý thuyết cấu trúc xã hội........................................................... 26
1.2.2. Lý thuyết hành động xã hội của nhà xã hội học M. Weber ...... 27
1.2.3. Lý thuyết nhu cầu ...................................................................... 29
1.3. Một số quan điểm của Đảng và nhà nƣớc về đào tạo nghề cho
lao động nông thôn. ............................................................................... 31
1.3.1. Một số quan điểm chung của Đảng và nhà nước về đào tạo nghề
cho lao động nông thôn ....................................................................... 31
1.3.2. Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 ..... 33
1.4. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ......................................................... 38
1.5. Khái quát tình hình lao động và việc làm của lao động tỉnh Hưng
Yên .......................................................................................................... 41
1.5.1. Thực trạng lao động, việc làm của lao động tỉnh Hưng Yên .... 41
1.5.2. Trình độ lao động đã qua đào tạo của tỉnh Hưng Yên. ............. 48
CHƢƠNG 2: HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO
NGHỀ CHO LAO ĐỘNG TẠI TỈNH HƢNG YÊN HIỆN NAY ...........51
2.1. Các chính sách đào tạo nghề thực hiện tại tỉnh Hƣng Yên ........ 51
2.2. Đối tƣợng tham gia đào tạo nghề.................................................. 62
2.3. Loại hình đào tạo nghề .................................................................. 65
2.4. Địa điểm học nghề .......................................................................... 70
2.5. Chi phí đào tạo nghề ...................................................................... 71
2.6. Hiệu quả của chính sách đào tạo nghề ......................................... 74
2.7. Vai trò của các tổ chức xã hội tại địa phƣơng ............................. 78
2.8. Mong muốn học nghề của ngƣời lao động trong những năm tới
................................................................................................................. 85
2.9. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện chính
sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Hƣng Yên ......... 88
2.9.1. Thuận lợi ................................................................................... 88
2.9.2. Khó khăn ................................................................................... 90
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 94
1. Kết luận.......................................................................................................94
2. Khuyến nghị ...............................................................................................97
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 100
PHỤ LỤC.................................................................................................................. 104

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Vũ Văn Hòa) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: