Tìm hiểu Hệ thống nhận dạng biển số xe


Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhu cầu đi lại ngày càng tăng, số lượng phương tiện giao thông trên đường ngày càng xuất hiện nhiều. Với số lượng phương tiện giao thông lớn, và còn không ngừng tăng lên như vậy đã làm nảy sinh nhiều vấn đề trong việc kiểm soát cũng như quản lý các phương tiện. Để giải quyết vấn đề này nhu cầu đặt ra là áp dụng các hệ thống tự động.
Do mục đích chính của nghiên cứu này là tìm hiểu và xây dựng một hệ thống “Nhận dạng biển số xe” từ hình ảnh, phim và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số. Nhằm trợ giúp cho công tác phát hiện xe vi phạm giao thông, chống trộm, quản lý, … được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Sau đây là những ứng dụng của hệ thống nhận dạng biển số xe nói chung: Thu phí giao thông, Kiểm soát xe tại các đường biên giới, các trạm gác cổng, công tác chống trộm, bãi giữ xe tự động, …
Như mọi hệ thống tự động khác, hệ thống như vậy cũng sẽ yêu cầu có cả phần cứng và phần mềm. Phần cứng là 1 camera có tác dụng thu nhận hình ảnh, còn phần mềm sẽ xử lý hình ảnh đó. Với sự phát triển của kỹ thuật điện tử, các camera sẽ dễ dàng có khả năng thu nhận  được hình ảnh do đó vấn đề đặt ra luôn là vấn đề quan trọng nhất trong hệ thống, quyết định tính hiệu quả của hệ thống xử lý ảnh như vậy sẽ là phần mềm xử lý ảnh. Với vai trò như đã phân tích ở  trên nghiên cứu này tập trung vào giải quyết các vấn đề đặt ra khi xử lý ảnh để đưa ra chính xác biển số xe.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: 9
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 9
1.1. Giới thiệu đề tài nghiên cứu 9
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14
2.1. XỬ LÝ ẢNH, CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH 14
2.1.1. Xử lý ảnh là gì? 14
2.1.2. Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh 15
2.2. THU NHẬN VÀ BIỂU DIỄN ẢNH 21
2.2.1. Màu sắc 21
2.2.2. Thu nhận, các thiết bị thu nhận ảnh 27
2.2.3. Biểu diễn ảnh 29
2.3.1. Khái quát về hệ thống nhận dạng biển số xe 30
2.3.2. Những yêu cầu đối với hệ thống tự động nhận dạng biển số xe 31
2.3.3. Phương pháp giải quyết bài toán 32
2.3.3.1. Các bài toán đặt ra trong hệ thống nhận dạng biển số xe 32
2.3.3.2. Một số các tiếp cận trước để giải quyết vấn đề 32
2.4.1.1. Giới thiệu thuật toán Canny 35
2.4.1.2. Các bước thực hiện thuật toán Canny 36
2.4.1.3. Mô tả chi tiết từng bước của thuật toán 37
2.6.1. SOAP – Simple Object Access Protocol 52
2.6.2. WSDL – Web Services Description Language 53
CHƯƠNG III : ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ TRONG QUẢN LÝ NHÀ GỬI XE 55
62
- Chức năng Sửa thông tin Khách hàng 67
67
- Chức năng Tìm kiếm vé 71
- Chức năng Thêm thông tin xe 73
- Chức năng Sửa thông tin xe 74
74
KẾT LUẬN 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: