Ảnh hưởng của độ mặn thấp lên điều hòa áp suất thẩm thấu và hoạt tính men NA+& K+ ATPASE ở tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei)


Vào giữa thập niên 1980, khảnăng thấm của bề mặt vỏ giáp xác đã được nhiều tác giả nghiên cứu
(Anevet & Lignon, 1985; Lignon, 1987a; Lignon & Péqueux, 1990); vỏ của giáp xác cho phép các ion, nước có thể thầm thấu ngang qua, đây chính là bộphận có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều hòa ASTT cũng nhưion Na+ và Cl-. Tuy nhiên bộphận này sẽ tùy thuộc vào từng loài, đối với những loài hẹp muối, mối quan hệ của khả năng thẩm thấu của ion dương và âm ngang qua vỏ sẽ phụ thuộc vào hoạt động của dịch lỏng ngang qua bề mặt. Ngược lại, những loài rộng có khả năng điều hòa (eury haline sp ecies), khả năng thẩm thấu mà đặc biệt thẩm thấu ion phụ thuộc vào nồng độ ion trong máu, chính nhờ điều này chúng có khả năng lấy được ion trong môi trường có độ muối thấp và tích cực thải ion trong môi trường có độ mặn cao.


Vì vậy, khi L. vannamei được chuyển vào môi trường có độ mặn thấp khả năng thẩm thấu vỏ của chúng sẽ giảm nhằm ngăn cản việc xâm nhập nước từmôi trường vào cơ thểvà mất ion ra môi trường ngoài.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: