Báo cáo Xây dựng chương trình quản lý bán vé xem phim


Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ nhất là nghành công nghệ thông tin . Công nghệ thông tin được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau . Với khả năng ứng dụng rộng rãi đó cùng với những chính sách phát triển ngành công nghệ của Nhà nước, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như chương trình quản lý các ngành dich vụ.
        Với khả năng ứng dụng rộng rãi của ngành công nghệ thông tin , việc đưa tin học vào hỗ trợ các công việc quản lý bán vé xem phim cho ngành dịch vụ. Ứng dụng này nhằm giảm tải được công việc của những người bán vé và người quản lý về số lương vé bán, chương trình chiếu phim, giúp người xem có thể xem thông tin nhanh hơn, người quản lý có thể update chương trình nhanh hơn. Đây là những ứng dụng rất cần thiết đối với các rạp chiếu phim nhất là các rạp chiếu phim lớn.
    Xuất  phát từ nhu cầu đó, nhóm chúng em thực hiện đề tài nghiên cứu hệ thống quản lý bán vé xem phim . Hệ thống này nhằm nâng cao chất lượng quản lý hệ thống bán vé tại các rạp, tránh các sai sót vẫn mắc phải khi còn làm các phương pháp cổ điển . Trọng tâm của đề tài là phân tích , mô phỏng toàn bộ mô hình hệ thống bán vé xem phim . Người sử dụng dễ dàng làm viêc, người xem dễ hiểu.
Hệ thống gồm 4 chương :


NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU 2
Chương I: Khảo sát yêu cầu 2
Chương I :  Khảo sát yêu cầu 3
Chương II: Phân tích hệ thống 4
2.1  Bán vé. 4
2.2 Biểu đồ use case: 5
2.3 Biểu đồ lớp phân tích: 5
2.4 Biểu đồ trình tự: 7
2.4.1 Biểu đồ trình tự chức năng bán vé 7
2.4.2 Biểu đồ trình tự chức năng hủy vé: 9
Chương 3: Thiết kế hệ thống 10
3.1 Kịch bản thiết kế và giao diện 10
3.1.1 Kịch bản thiết kế 10
3.1.2 Giao diện 10
3.2 Biểu đồ lớp thiết kế 12
3.3 Biểu đồ trình tự thiết kế 13
3.3.1 Biểu đồ trình tự thiết kế chức năng bán vé 13
3.3.2 Biểu đồ trình tự thiết kế chức năng hủy vé 14
3.4 Biểu đồ công tác 15
3.4.1 Chức năng bán vé 15
3.4.2 Chức năng hủy vé 15
Chương 4 : Cài đặt hệ thống 18
KẾT LUẬN 18

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: