Dự án nhà máy sản xuất máy phát điện năng lượng mặt trời


NỘI DUNG:

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ 1
1.1. Thông tin chung 1
1.2. Năng lực của chủ đầu tƣ 1

CHƢƠNG II: TỔNG QUAN DỰ ÁN 3
2.1. Tên dự án 3
2.2. Vị trí đầu tƣ 3
2.3. Quy mô dự án 3
2.4. Mục tiêu dự án 3
2.5. Mục đích dự án 4
2.6. Hình thức đầu tƣ- quản lý 4
2.7. Tiến độ dự án 4

CHƢƠNG III: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN 5
3.1. Căn cứ pháp lý 5
3.2. So sánh máy phát điện năng lƣợng mặt trời với Máy phát điện chạy xăng, dầu 6
3.3. Nhận định thị trƣờng 7
3.4. Khách hàng mục tiêu 8
3.5. Sự cần thiết phải đầu tƣ 8

CHƢƠNG IV: SẢN PHẨM DỰ ÁN 9
4.1. Quy trình sản xuất máy phát điện năng lƣợng mặt trời 9
4.2. Sản phẩm dự án 9
4.2.1. Máy ELD-68W 9
4.2.2. Máy ELD-230W 11
4.2.3. Máy ELD-500W 2
4.2.4. Máy ELD-1000W 2
5.1. Nội dung tổng mức đầu tƣ 2
5.1.1. Tài sản cố định 2
5.1.2. Vốn lƣu động 4
5.2. Tiến độ sử dụng vốn 5
5.2.1 Kế hoạch sử dụng vốn 5
5.2.2. Phƣơng án hoàn trả lãi và vốn vay 5

CHƢƠNG VI: HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN 10
6.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 10
6.2. Chi phí hoạt động 10
6.3.4. Doanh thu từ dự án 15
6.3.5. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 17

CHƢƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 21

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: