Giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Thuế là công cụ quan trọng đảm bảo nguồn thu chính cho ngân sách Nhà nước. Ở nước ta nguồn thu từ thuế là nguồn thu bắt buộc của chính phủ đối với cá nhân hoặc pháp nhân khi phát sinh những hoạt động liên quan, phải chuyển một phần thu nhập hoặc tài sản của mình thành nguồn thu của Nhà nước "Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN", hàng năm số thu về thuế,phí chiếm tỷ trọng khoảng 94% đến 95% tổng thu NSNN” (nguồn http: //www.gdt.gov.vn).


NỘI DUNG:

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài: 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4
1.2.1. Mục tiêu chung 4
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 4
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 4
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 5
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 6
PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 7
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 7
2.1.1 Lý luận về doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 7
2.1.2. Lý luận về Thuế đối với doanh nghiệp FDI 9
2.1.3. Lý luận về quản lý thuế đối với doanh nghiệp FDI 13
2.1.4. Nội dung của quản lý thuế đối với doanh nghiệp FDI 18
2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế đối với DN FDI 24
2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 28
2.2.1 Tổng quan về quản lý thuế đối với doanh nghiệp ở các nước 28
2.2.2 Công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam 34
PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
3.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 37
3.1.1. Điều kiện tự nhiên 37
3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 39
3.1.3. Vài nét về doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 43
3.1.4. Giới thiệu về Cục thuế Bắc Giang 45
3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48
3.2.1 Phương pháp chọn địa điểm, mẫu và thu thập số liệu, thông tin 48
3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu và phân tích tài liệu 50
3.2.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 51
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 54
4.1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ CÁC DN FDI 54
4.1.1. Tình hình kinh tế và công tác tổ chức dự toán thu thuế ở Cục Thuế
tỉnh Bắc Giang năm 2011 - 2013 54
4.1.2. Thực trạng công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài ở Cục thuế tỉnh Bắc Giang 62
4.1.3. Đánh giá kết quả quản lý thuế đối với dn fdi tại tỉnh bắc giang 90
4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ
ĐỐI VỚI DN FDI TẠI TỈNH BẮC GIANG 97
4.2.1 Các yếu tố thuộc về nội dung các sắc thuế 97
4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng thuộc về tổ chức, quản lý công tác thuế 99
4.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng thuộc về người nộp thuế 101
4.2.4. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh 103
4.3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ
ĐỐI VỚI DN FDI TẠI TỈNH BẮC GIANG 103
4.3.1. Các cơ sở đề xuất và định hướng tăng cường quản lý thuế đối với DN
FDI tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang 103
4.3.2 Giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với DN
FDI tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới 107
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 118
5.1 Kết luận 118
5.2 Kiến nghị 120

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: