Khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng LAN trường THPT Văn Lâm-Hưng Yên


Ngày nay công nghệ thông tin trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, công nghệ thông tin đã và đang đóng vai trò quan trọng trong các ngành khoa học kĩ thuật, kinh tế xã hội của mỗi nước trên thế giới. Nó không những giải quyết công việc một cách nhanh chóng mà còn đem lại được hiệu quả kinh tế cao.
Sau quá trình được học và nghiên cứu về chuyên đề thiết kế mạng doanh nghiệp cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học và được sự hướng dẫn tận tình của Thầy Cô nhóm chúng em cũng đã hoàn thành xong đồ án “Khảo sát,thiết kế và xây dựng mạng LAN trường THPT Văn Lâm-Hưng Yên“.
Đề tài này gồm 4 chương:
- Chương I: Mở đầu
- Chương II:Tổng quan về mạng máy tính
- Chương III:Mạng Lan và thiết kế mạng Lan
- Chương IV:Khảo sát và thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp
- Chương V: Tổng kết

NỘI DUNG:

LỜI CẢM ƠN 1
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 3
MỤC LỤC 4
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 6
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 7
LỜI NÓI ĐẦU 8
CHƯƠNG I 9
MỞ ĐẦU 9
1.1.Giới thiệu đề tài 9
1.1.1. Lý do chọn đề tài 9
1.1.2. Mục tiêu đề tài 10
1.1.3. Các giai đoạn thực hiện đề tài 10
1.2.Đối tượng,phạm vi nghiên cứu của đề tài 11
1.3. Phương pháp nghiên cứu 11
1.4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 11
CHƯƠNG II 12
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 12
2.1. Khái niệm về mạng máy tính 12
2.2. Phân loại mạng máy tính 13
2.2.1. Phân loại theo phạm vi địa lý 13
2.2.2. Phân biệt theo phương pháp chuyển mạch ( truyền dữ liệu ) 14
2.2.2.1. Mạng chuyển mạch kênh ( circuit - switched network ) 14
2.2.2.2. Mạng chuyển mạch bản tin ( Message switched network) 14
2.2.2.3. Mạng chuyển mạch gói 14
2.2.3. Phân loại máy tính theo TOPO 15
2.2.3.1. Mạng hình sao (Star topology) 15
2.2.3.2. Mạng dạng vòng (Ring topology) 15
2.2.3.3. Mạng dạng Bus (Bus topology) 16
2.2.3.4. Mạng dạng kết hợp 16
2.2.4. Phân loại theo chức năng 17
2.2.4.1. Mạng theo mô hình Client- Server 17
2.2.4.2.Mạng ngang hàng (Peer- to- Peer) 17
CHƯƠNG III 18
MẠNG LAN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN 18
3.1. Các thiết bị LAN cơ bản 18
3.1.1.Các thiết bị nối chính của LAN 18
3.1.1.1.Card mạng – NIC(Network Interface Card) 18
3.1.1.2. Repeater Bộ lặp 18
3.1.1.3. Hub 18
3.1.1.4.Liên mạng (Iternetworking ) 18
3.1.1.5.Cầu nối (bridge ) 19
3.1.1.6. Bộ dẫn đường (router ) 19
3.1.1.7.Bộ chuyển mạch (switch ): 19
3.2. Hệ thống cáp dùng cho LAN 19
3.3. Mô hình an ninh – an toàn 19
3.4. Các bước thiết kế 20
3.4.1.Phân tích yêu cầu 20
3.4.2.Thiết kế giải pháp 20
3.4.3. Lựa chọn các thiết bị phần cứng 20
3.4.4.Lựa chọn phần mềm 21
Tiến trình cài đặt phần mềm bao gồm: 21
3.4.5. Công cụ quản trị 21
3.5 Kiểm thử mạng 21
3.6 Bảo trì hệ thống 21
CHƯƠNG IV 22
KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG 22
4.1.Yêu cầu hệ thống và yêu cầu thiết kế 22
4.1.1.Yêu cầu hệ thống 22
4.1.2.Yêu cầu thiết kế 22
4.2.Phân tích và thiết kế hệ thống 23
4.2.1.Mô hình mạng 23
4.2.2. Bảng dự tính các thiết bị lắp đặt hệ thống mạng 24
4.3.Cài đặt và cấu hình hệ thống 31
4.3.1. Thiết lập cấu hình TCP/IP cho các máy trạm: 31
4.3.2. Cài đặt vào cấu hình các dịch vụ trên máy chủ 31
4.3.2.1.Tìm hiểu về AD: 31
4.3.2.2.Dịch vụ DHCP 42
4.3.2.3.Dịch vụ DNS(Domain Name System) 54
4.3.2.4.Dịch vụ FTP 61
4.3.2.5.Dịch vụ web server 65
4.3.2.6. Tổng quan về  ISA (Microsoft Internet Security and Acceleration Sever) 74
KẾT LUẬN 97
HƯỚNG PHÁT TRIỂN 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: