Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa H2O2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm


Nƣớc thải sản xuất dệt nhuộm là một trong những loại nƣớc thải có mức độ ô nhiễm cao, với đặc trƣng là hàm lƣợng chất thải hữu cơ khó phân huỷ cao tồn tại trong nƣớc thải. Hàm lƣợng COD theo nghiên cứu dao động từ khoảng 2000 – 2400mg/l đối với nƣớc thải của công đoạn nhuộm, còn đối với nƣớc thải của công đoạn hồ nấu có thể đạt đến giá trị khoảng 25.000mg/l. a. Từ kết quả nghiên cứu điều kiện tối ƣu để xử lý COD trong nƣớc thải nhằm loại bỏ chất hữu cơ khó phân huỷ ở công đoạn nhuộm, đƣa đến các kết luận sau: Điều kiện tối ưu cho quá trình keo tụ:

- Sử dụng phèn sắt III sunfat (Fe 2(SO 4 ) 3 ) đem lại hiệu quả cao về cả mặt kinh tế và hiệu quả xử lý, lƣợng phèn tối ƣu theo tỉ lệ: Fe 2(SO 4 ) 3 :CODvào =1:1,24 (theo khối lƣợng). - Sử dụng chất trợ keo (polyme hữu cơ) loại cation đem lại hiệu quả xử lý COD cao nhất, lƣợng chất trợ keo tối ƣu 0,025g/l. -

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: