ĐỒ ÁN - Công nghệ sản xuất ethylbenzen


Etylbenzen là hydrocacbon thơm được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầu.
Etylbenzen là hợp chất alkyl thơm đơn vòng, có ý nghĩa quan trọng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ hóa dầu. phần lớn (>99%) được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất styren monome. 50% của quá trình sản xuất benzen trên thế giới. Còn lại ít hơn 1% được sử dụng làm dung môi cho sơn hoặc nguyên liệu sản xuất dietylbenzen. Hầu như tất cả etylbenzen tinh khiết được sử dụng làm polystyren để sản xuất nhựa và cao su nguyên liệu.


NỘI DUNG:

PHẦN I. TỔNG QUAN 4
1.Tính chất của nguyên liệu và sản phẩm 4
1.1.Benzen 4
1.1.1. Tính chất vật lý của benzen 4
1.1.2. Tính chất hóa học của Benzen 5
1.1.3. Ứng dụng 6
1.2. Etylen. 6
1.2.1. Tính chất vật lý của etylen. 6
1.2.2. Tính chất hóa học 7
1.3. Tính chất của etylbenzen. 8
1.3.1. Tính chất vật lý. 8
1.3.2. Tính chất hóa học 8
1.3. Các phương pháp sản xuất etylbenzen 9
1.3.1 Alkyl hóa pha lỏng 9
1.3.2 Alkyl hóa pha hơi 12
1.3.3.Quá trình Alkyl hóa trên xúc tác Zeolite trong pha lỏng 12
1.3.4. Công nghệ sử dụng Zeolite pha hỗn hợp 12
1.3.5. Quá trình chưng tách từ hỗn hợp C8 13
2.1. Cơ chế và điều kiện của quá trình 13
Phần II. Thiết kế dây chuyền sản xuất 17
Phần III. Tính toán công nghệ 18
1. Tính cân bằng vật chất 18
1.1. Tháp sấy khô Benzen (hiệu suất: 98.5%) 18
1.2. Tháp alkyl hóa (hiệu suất: 94%) 19
1.3. Tháp chuyển nhóm Alkyl (hiệu suất: 95%) 21
1.4. Thiết bị xả nhanh (hiệu suất: 97.5%) 21
1.5. Thiết bị rửa khí thu hồi benzen (hiệu suất: 97%) 22
1.6. Tháp chưng Benzen (hiệu suất: 92.5%) 23
1.7. Tháp chưng Etylbenzen 24
1.8. Tháp chưng Polyetylbenzen (hiệu suất 93.5%) 25
1.9: Cân bằng vật chất của toàn bộ quá trình. 26
1.10. Cân bằng lại vật chất của quá trình 29
2. Cân bằng nhiệt lượng 30
2.1. Cân bằng nhiệt ở tháp sấy Benzen. 30
2.2. Cân bằng nhiệt lượng tháp alkyl hóa. 32
2.3. Cân bằng nhiệt lượng tháp chưng tách benzen. 33
2.4. Cân bằng nhiệt lượng tháp chưng tách Etylbenzen. 35
KẾT LUẬN 37

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: