PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HACCP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY ACECOOK VIỆT NAM


HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay "hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm".


HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm. Phân tích HACCP sẽ đưa ra danh mục những điểm kiểm soát trọng yếu CCPs cùng với những mục tiêu phòng ngừa, các thủ tục theo dõi, giám sát và những tác động điều chỉnh từng điểm kiểm soát trọng yếu. Để duy trì an toàn, chất lượng liên tục cho sản phẩm, các kết quả phân tích sẽ được lưu giữ. Phương pháp nghiên cứu HACCP phải thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào những thay đổi của quá trình chế biến. HACCP là một hệ thống có sơ sở khoa học và có tính logic hệ thống. HACCP có thể thích nghi dễ dàng với sự thay đổi như những tiến bộ trong thiết kế thiết bị, quy trình chế biến hoặc những cải tiến kỹ thuật. Hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác. áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đã có và là hệ thống đáng để lựa chọn để quản lý an toàn chất lượng thực phẩm trong số rất nhiều những hệ thống quản lý chất lượng khác nhau.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT HỆ THỐNG QUẢN LÝ HACCP 4
1.1 Giới thiệu về hệ thống quản lý HACCP 4
1.2 Nguồn gốc HACCP 5
1.3 Các nguyên tắc thiết lập nên hệ thống HACCP hiệu quả. 5
1.4 Các bước áp dụng hợp lý hệ thống HACCP 8
1.5 Lợi ích từ HACCP 11
1.6 Các điều kiện đánh giá HACCP 13
2 CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG QUẢN LÝ HACCP TẠI ACECOOK VIỆT NAM 25
2.1 Giới thiệu Công ty ACECOOK Việt Nam 25
2.1.1 Sứ mệnh 25
2.1.2 Tầm nhìn 25
2.1.3 Thành tích đạt được 26
2.2 Trình tự tiến hành HACCP. 26
2.2.1 Thành lập đội HACCP 26
2.2.2 Phân tích hiện trạng 27
2.2.3 Mô tả sản phẩm 27
2.2.4 Lưu đồ chế biến sản phẩm mì ăn liền 30
2.2.5 Mô tả quá trình:  lưu đồ chế biến mì gói 31
2.2.6 Phân tích mối nguy 37
2.2.7 Kế hoạch thẩm tra 51
3 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG HACCP VÀ ĐỀ XUẤT 53
3.1 Những thành tựu đạt được 53
3.2 Những khó khăn khi áp dụng hệ thống HACCP: 54
3.3 Đề xuất 55
4 KẾT LUẬN 55

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: