SERMINAR - Kết tinh


Khi tinh chế, để loại tạp tạo ra hoạt chất tinh khiết, người ta thường áp dụng phương pháp kết tinh
Sự kết tinh là một quá trình tự nhiên hoặc nhân tạo, sau quá trình này sẽ hình thành các tinh thể rắn kết tủa từ dung dịch.
Kết tinh cũng là một kỹ thuật tách chất lỏng hóa chất rắn, trong đó sẽ xảy ra quá trình chuyển đổi chất tan trong dung dịch lỏng vào trong pha rắn mà ở đó tinh thể hình thành ở dạng tinh sạch nhất.


NỘI DUNG:

I. Khái quát về kết tinh
    1. Định nghĩa kết tinh
    2. Phân loại kết tinh
    3. Nguyên tắc chung
II. Lí thuyết của kết tinh
    1. Độ hòa tan
    2. Lí thuyết chung
III. Phương pháp kết tinh
    1. Kết tinh macroscale
    2. Kết tinh microscale
IV. Kết tinh một số chất
     1. Acetylsalicylic Acid
    2. Acetaminopen
    3. Sulfanilamide

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: