Tăng cường quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc


Thực tế ngày càng khẳng định vai trò to lớn của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ đáp ứng yêu cầu về vốn, công nghệ mà còn đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế nước ta. Trong đó số thu về thuế đối với các DN có vốn ĐT TTNN ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số thu ngân sách về thuế, là một trong những biểu hiện rõ rệt về vai trò và ảnh hưởng của khu vực này đối với nền kinh tế. Số thuế nộp ngân sách của các DN có vốn ĐT TTNN tăng dần qua các năm.


NỘI DUNG:

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
4. Những đóng góp mới của luận văn 5
5. Kết cấu của luận văn 5
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 6
1.1. Cơ sở lý luận về Thuế và quản lý thuế đối với DN có vốn ĐT TTNN 6
1.1.1. Khái quát chung về thuế 6
1.1.2. Quản lý thuế đối với DN có vốn ĐT TTNN 11
1.1.3. Đặc điểm hoạt động của các DN có vốn ĐT TTNN tác động đến quản lý thuế 14
1.1.4 .Vai trò và tác động của quản lý thuế đối các DN có vốn ĐT TTNN với phát triển kinh tế của đất nước 14
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế đối với DN có vốn ĐT TTNN 15
1.2. Cơ sở thực tiễn 17
1.2.1. Quan điểm của Đảng và cơ chế chính sách của Nhà nước về Thuế và quản lý thuế 17
1.2.2. Hệ thống văn bản pháp luật về thuế cơ bản 18
1.2.3. Kinh nghiệm quản lý thuế đối với DN có vốn ĐT TTNN ở Tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh 21
1.2.4. Kinh nghiệm đối với Vĩnh Phúc 25
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
2.1. Các câu hỏi  nghiên cứu 28
2.2. Phương pháp nghiên cứu 28
2.2.1. Phương pháp định tính 28
2.2.2. Phương pháp thu  thập thông tin 29
2.2.3. Phương pháp Thống kê mô tả 29
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 32
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VĨNH PHÚC 33
3.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 33
3.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc 33
3.1.2. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 35
3.1.3. Thực trạng hoạt động của DN có vốn ĐT TTNN ở Vĩnh Phúc và vấn đề khuyến khích thu hút đầu tư 36
3.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế đối với các DN có vốn ĐT TTNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn qua 37
3.2. Thực trạng quản lý thuế đối với các DN có vốn ĐT TTNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 41
3.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý thuế và bộ phận quản lý DN có vốn ĐT TTNN 41
3.2.2. Thực trạng quản lý thuế các DN có vốn ĐT TTNN tại Vĩnh Phúc 42
3.2.3. Kết quả thu NSNN từ năm 2010 đến năm 2013 61
3.3. Phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế đối với các DN có vốn ĐT TTNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2013 63
3.4. Kết quả tổng hợp đánh giá của các chuyên gia 67
3.5. Đánh giá chung về kết quả, hạn chế và nguyên nhân của quản lý thuế đối với DN có vốn ĐT TTNN tại Vĩnh Phúc 69
3.5.1. Kết quả và nguyên nhân 69
3.5.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 72
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VĨNH PHÚC 77
4.1. Các quan điểm và định hướng hoàn thiện quản lý thuế đối với các DN có vốn ĐT TTNN 77
4.1.1. Những quan điểm cơ bản cần quán triệt trong quản lý thuế đối với DN 77
4.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 79
4.1.3. Phân tích cơ hội, thách thức đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các DN có vốn ĐT TTNN 81
4.1.4. Định hướng hoàn thiện quản lý thuế đối với các DN có vốn ĐT  TTNN 83
4.2. Các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với các DN có vốn ĐT TTNN trên địa bàn Vĩnh Phúc 87
4.2.1. Đổi mới triệt để các hoạt động quản lý thuế 87
4.2.2. Mở rộng dịch vụ tư vấn hỗ trợ NNT và giáo dục, tuyên truyền chính sách thuế 89
4.2.3. Tăng cường quản lý NNT, quản lý hoá đơn, chứng từ 93
4.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm về thuế 95
4.2.5. Áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý thuế 98
4.2.6. Áp dụng các biện pháp chống gian lận thuế qua định giá chuyển giao 101
4.2.7. Giải pháp về củng cố tổ chức bộ máy ngành thuế, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ thuế 104
KẾT LUẬN 107
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
PHỤ LỤC 111

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: