Thiết kế hệ thống xử lý nước rỉ rác cho bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn


Ngày nay, khi chất lượng cuộc sống đang dần được cải thiện thì môi trường cũng được quan tâm, đặc biệt là vấn đề rác thải và nước thải. Rác thải sinh ra từ mọi hoạt động của con người và ngày càng tăng về khối lượng. Hầu hết rác thải ở nước ta đều chưa phân loại tại nguồn. Do đó gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý và xử lý loại chất thải này, đồng thời loại chất thải này sinh ra một loại nước thải đặc biệt ô nhiễm là NRR. Hiện nay, việc xử lý rác thải bằng cách chôn lấp hợp vệ
sinh được coi là biện pháp hữu dụng bởi tính kinh tế cao. Tuy nhiên, lượng NRR sinh ra từ các BCL đã gây những tác động bất lợi đến môi trường và sức khoẻ con người. NRR xâm nhập vào nguồn nước mặt lẫn nước ngầm khi chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn là nguy cơ tiềm ẩn của nhiều căn bệnh cho dân cư trong vùng. Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Bắc không nằm ngoài quy luật trên.


NỘI DUNG:

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ..............................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................2
5. Nội dung của luận văn.............................................................................................3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ..... 4
1.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ........................................................... 4
1.1.1. Vị trí địa lý ........................................................................................................ 4
1.1.2. Đặc điểm địa hình địa mạo................................................................................ 5
1.1.3 Điều kiện về khí hậu .......................................................................................... 6
1.1.4. Điều kiện thủy văn ............................................................................................ 8
1.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ....................................................................... 8
1.2.1. Điều kiện kinh tế huyện Đình Lập .................................................................... 8
1.2.2 Điều kiện Xã hội huyện Đình Lập ..................................................................... 9
1.3. TỔNG QUAN VỀ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN ĐÌNH LẬP [14] ........ 9
1.3.1. Khu vực chôn lấp rác ........................................................................................ 9
1.3.2. Khu vực xử lý nước rỉ rác ............................................................................... 10
1.3.3. Hệ thống thu gom nước mưa, nước rác và cống xả tràn. ............................... 10
1.3.4. Hệ thống thu gom khí rác. ............................................................................... 11
1.3.5. Công trình phụ trợ ........................................................................................... 11
1.4. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC .............. 13
1.4.1. Các phương pháp xử lý nước rỉ rác trên thế giới ............................................ 13
1.4.1.3. Một số công nghệ xử lý nước rỉ rác trên thế giới .........................................15
1.4.2. Các phương pháp xử lý nước rỉ rác tại Việt Nam ........................................... 19
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC RỈ RÁC VÀ NGHIÊN CỨU
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP FENTON TRONG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC ĐÌNH LẬP ............................................................... 29

2.1. TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC RỈ RÁC ............................................................ 29
2.1.1. Các nguồn rác thải ........................................................................................... 29
2.1.2. Tính toán lượng nước rỉ rác ............................................................................ 33
2.2. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC TẠI BÃI
CHÔN LẤP HUYỆN ĐÌNH LẬP ............................................................................ 35
2.3. PHƯƠNG PHÁP FENTON ............................................................................... 37
2.3.1. Giới thiệu phương pháp Fenton ...................................................................... 37
2.3.2. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu ................................................. 38
3.2.2.2. Phương pháp và quy trình thí nghiệm. .........................................................40
2.3.3. Tiến hành thí nghiệm ...................................................................................... 40
2.3.4. Kết quả thí nghiệm .......................................................................................... 43
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN
LẤP ........................................................................................................................... 44
3.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ .................................................................. 44
3.2. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ.............................................. 45
3.2.1. Phương án 1..................................................................................................... 45
3.2.2. Phương án 2..................................................................................................... 48
3.2.3. So sánh lựa chọn công nghệ ............................................................................ 51
3.3. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC ............ 52
3.3.1. Hồ chứa nước rác ............................................................................................ 52
3.3.2. Bể điều hòa ...................................................................................................... 53
3.3.3. Bể UASB ......................................................................................................... 57
3.3.4. Bể Anoxic........................................................................................................ 60
3.3.5. Bể Aerotank .................................................................................................... 62
3.3.6. Bể lắng 2 ........................................................................................................ 68
3.3.7. Bể Oxi hóa Fenton .......................................................................................... 71
3.3.8. Bể lắng trung hòa ............................................................................................ 75
3.3.9. Bể khử trùng .................................................................................................... 78
3.3.10. Bể nén bùn..................................................................................................... 80

3.3.11. Tính Tổn thất ................................................................................................. 83
3.4. KHÁI TOÁN KINH TẾ THEO PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN .......................... 84
3.4.1. Chi phí xây dựng và máy móc ........................................................................ 86
3.4.2. Chi phí xử lý nước rỉ rác ................................................................................. 86
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ......................................................................... 89
1. Những kết luận về các kết quả đạt được của luận văn ..........................................89
2. Những khuyến nghị ...............................................................................................90
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 91
Phụ lục 1 .................................................................................................................... 93
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng BCL CTR Đình Lập ......................... 93
Phụ lục 2 .................................................................................................................... 95
Các hình ảnh làm thí nghiệm .................................................................................... 95
Phụ lục 3 .................................................................................................................... 97
Các bản vẽ thiết kế .................................................................................................... 97

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: