Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang


Hiện nay, trên thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam nói riêng, người ta rất chú trọng đến việc phát triển hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững, trong đó ngành chăn nuôi là một bộ phận cấu thành quan trọng của tổng thể (chăn nuôi thế giới chiếm 70% diện tích đất nông nghiệp, 30% diện tích đất tự nhiện, đóng góp khoảng 40% tổng GDP nông nghiệp toàn cầu).

Cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường thì vấn đề về môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hiện tượng ô nhiễm môi trường không phải chỉ diễn ra ở các nước phát triển mà còn ở ngay cả các nước đang phát triển trong đó có đất nước Việt Nam ta. Hiện nay,ô nhiễm môi trường đang ngày càng trầm trọng hơn. Ô nhiễm không khí, đất, nước… và hậu quả mà chúng mang lại là ảnh hưởng xấu tới nhiều mặt cuộc sống của con người. Càng ngày các chất thải càng nhiều và đa dạng hơn. Một trong những nguồn chất thải gây ô nhiễm lớn tới môi trường là từ chăn nuôi.

NỘI DUNG:

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................. 3
1.1 Khái quát chung về tình hình chăn nuôi lợn trên thế giới và Việt Nam .......... 3
1.1.1 Tình hình chăn nuôi lợn trên thế giới ..................................................... 3
1.1.2 Tình hình chăn nuôi lợn ở Việt Nam ..................................................... 4
1.1.3 Tình hình chăn nuôi lợn ở Bắc Giang .................................................... 7
1.2 Khái quát chung về chất thải chăn nuôi lợn .................................................... 9
1.2.1 Khối lượng chất thải chăn nuôi lợn ....................................................... 9
1.2.2 Thành phần chất thải chăn nuôi lợn ....................................................... 9
1.3 Ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tới môi trường ............................................... 12
1.3.1 Ảnh hưởng tới môi trường đất ............................................................. 12
1.3.2 Ảnh hưởng tới môi trường nước.......................................................... 13
1.3.3 Ảnh hưởng tới môi trường không khí .................................................. 14
1.3.4 Ảnh hưởng tới việc lây lan dịch bệnh .................................................. 15
1.4 Tình hình quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi ............................................. 16
1.4.1 Tình hình quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi trên thế giới ................ 16
1.4.2 Tình hình quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi ở Việt Nam ................. 17
1.5 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Tân Yên ............................... 21
1.5.1 Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 21
1.5.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................... 26
Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................... 33
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................ 33
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 33
2.1.2 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 33
2.2 Nội dung nghiên cứu ................................................................................... 33
2.3 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 33
2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .................................................. 33
2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ................................................... 34
2.3.3 Phương pháp khảo sát thực địa............................................................ 35
2.3.4 Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu ............................................ 35
2.3.5 Phương pháp phân tích SWOT ............................................................ 36
2.3.6 Phương pháp xử lý số liệu ................................................................... 37
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................... 39
3.1 Hiện trạng phát sinh chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn 2 xã Cao Xá và
Cao Thượng ................................................................................................ 39
3.1.1. Tình hình chăn nuôi lợn trên địa bàn 2 xã Cao Xá và Cao Thượng ..... 39
3.1.2. Hiện trạng phát sinh chất thải chăn nuôi lợn tại hai xã........................ 43
3.2 Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại hai xã Cao Xá
và Cao Thượng .......................................................................................... 48
3.2.1. Hiện trạng thu gom chất thải rắn và chất thải lỏng.............................. 48
3.2.2. Hiện trạng xử lý chất thải rắn ............................................................. 49
3.2.3. Hiện trạng xử lý chất thải lỏng ........................................................... 52
3.2.4. Đánh giá hệ thống bể biogas trên địa bàn ........................................... 56
3.3 Hiện trạng quản lý môi trường chăn nuôi ..................................................... 60
3.3.1 Hệ thống quản lý môi trường trong chăn nuôi lợn tại huyện Tân
Yên, tỉnh Bắc Giang ........................................................................... 60
3.3.2 Đánh giá hiện trạng môi trường .......................................................... 63
3.3.3 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý môi
trường chăn nuôi tại địa bàn nghiên cứu.............................................. 65
3.4 Những vấn đề tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi ................................................................ 68
3.4.1 Những vấn đề tồn tại .......................................................................... 68
3.4.2 Các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao khả năng quản lý chất thải
chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Tân Yên ......................................... 71
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 76
Kết luận ............................................................................................................. 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 79

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: