Đánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại


Việt Nam là một nước có tỷ lệ phát triển nông nghiệp cao, chiếm hơn 70% trong tổng sản phẩm thu nhập quốc dân (GDP). Trước đây, nghề trồng cây lương thực đóng góp đa số cho ngành nông nghiệp nước ta. Và hiện nay, việc gia tăng sản lượng thực phẩm từ chăn nuôi gia súc cũng đã đem lại những bước tiến mới trong nông nghiệp. Nó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, từ trồng trọt sang chăn nuôi, đồng thời cải thiện đáng kể đời sống kinh tế của nông dân. Tuy nhiên, việc phát triển các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tự phát một cách tràn lan, ồ ạt trong điều kiện người nông dân thiếu vốn, thiếu hiểu biết đã làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt với chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ, thiếu quy hoạch, nhất là các vùng dân cư đông đúc đã gây ra ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây nên chủ yếu từ các nguồn chất thải rắn, chất thải lỏng, bụi, tiếng ồn, xác gia súc, gia cầm chết chôn lấp, tiêu hủy không đúng kỹ thuật. Đối với các cơ sở chăn nuôi, các chất thải gây ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người, làm giảm sức đề kháng vật nuôi, tăng tỷ lệ mắc bệnh và chi phí phòng trị bệnh, giảm năng suất và hiệu quả kinh tế, sức đề kháng của gia súc, gia cầm giảm sút sẽ là nguy cơ bùng phát dịch bệnh.


NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Ý nghĩa của đề tài 2
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
1.1 Cở sở khoa học của đề tài 4
1.1.1. Tác động của chăn nuôi tới đời sống và nền kinh tế 4
1.1.2.Các loại hình chăn nuôi trên thế giới và Việt Nam 19
1.2. Cơ sở pháp lý có liên quan 35
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 37
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 37
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 37
2.2 Nội dung nghiên cứu 37
2.3 Phương pháp nghiên cứu 37
2.3.1. Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp 37
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 37
2.3.3. Phương pháp lấy mẫu 38
2.3.4. Phương pháp phân tích 40
2.3.5. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu và phân tích, tổng hợp số liệu 41
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực phía Nam, tỉnh Thái Nguyên 42
3.1.1. Điều kiện tự nhiên 42
3.1.2. Các nguồn tài nguyên. 44
3.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 47
3.2 Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn tại các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên. 49
3.2.1. Số lượng trang trại chăn nuôi lợn tại khu vực phía Nam Tỉnh Thái Nguyên 49
3.2.2. Quy mô chăn nuôi tại các trang trại ở 3 huyện phía Nam năm 2012 50
3.2.3. Các kiểu hệ thống chăn nuôi lợn trong các trang trại 53
3.2.4. Cơ cấu đất đai trong các trang trại 54
3.2.5. Qui mô chăn nuôi của các trang trại 55
3.2.6. Phương thức chăn nuôi tại khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên 56
3.2.7. Sử dụng thức ăn, nước cho lợn ở các trang trại 57
3.2.8. Công tác phòng dịch bệnh tại các trang trại 59
3.2.9. Hiện trạng các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn đang áp dụng tại các trang trại 59
3.3. Đánh giá chất lượng môi trường tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên. 64
3.3.1. Chất lượng nước mặt 64
3.3.2. Chất lượng không khí chuồng nuôi 67
3.3.3. Chất lượng nước thải chăn nuôi 69
3.4. Đánh giá yếu tố xã hội ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn 73
3.4.1. Nhận thức của người chăn nuôi với công tác vệ sinh môi trường 73
3.4.2. Nhận thức của người chăn nuôi với sức khỏe con người 74
3.5. Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi lợn. 75
3.5.1. Biện pháp Luật chính sách 75
3.5.2. Biện pháp công nghệ 76
3.5.3. Biện pháp tuyên truyền giáo dục 78
3.5.4. Biện pháp quản lý, quy hoạch 78
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80
1. Kết luận 80
2. Kiến nghị 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: