Điều khiển mức nước bao hơi bằng bộ PID thích nghi mờ


Tóm tắt Luận văn Điều khiển mức nước bao hơi bằng bộ pid thích nghi mờ: ...5 Hình 2.3: Hệ thống điều khiển mức nước bao hơi 3 phần tử[7] 2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN THÔNG SỐ PID 2.2.1 Thuật toán điều khiển PID theo phương pháp Ziegler– Nichols [12] 2.2.2 Thuật toán điều khiển PID theo phương pháp Tyreus- Luyben 2.3 ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH NỘI ( IMC) 2.3.1 Giới ...ược đưa đến van 11 1F tốc độ lưu lượng truyền đến van 2F là nhiễu Để thiết kế các thông số PID của bộ điều khiển phản hồi, 3 phương pháp khác nhau được áp ụng như sau: a Phương pháp Ziegler – Nichols Đây là phương pháp đơn giản nhất để tính toán các thông số PID.

Các thông số PID có..., thì đáp ứng ở ngõ ra có dạng như sau: Hình 4.3: Đáp ứng của ngõ ra sử dụng phương pháp Ziegler-Nichols. Hình vẽ trên biểu diễn đáp ứng của hệ thống điều khiển PID dùng điều khiển phản hồi. Đáp ứng này đạt đến giá trị đặt sau khoảng thời gian rất dài. Đáp ứng hệ thống không ổn định. 4.1...

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: