Sử dụng sóng siêu âm trích ly isoflavone


Isoflavons là một phytoestrogen có nhiều tiềm năng trong phòng và chữa bệnh. Có nhiều phương pháp trích ly isoflavones, từtruy ền thống đến hiện đại. Sử dụng sóng siêu âm trong trích ly isoflavons là một k ỹ thuật hiện đại góp phần khắc phục một s ốnhược điểm của phương pháp truyền thống như giảm lượng dung môi, giảm thời gian chiết, an toàn và hiệu quảvà thân thiện với môi trường hơn so với phương pháp truyền thống.

Tuy nhiên trích ly bằng sóng siêu âm có nhiều vấn đề cần quan tâm nghiên cứu để tăng hiệu quả trích ly, đó là các thông số tối ưu ảnh hưởng đến quy trình như dung môi, tỷ lệ dung môi -mẫu, trạng thái mẫu, nhiệt độ, thời gian ly trích, nguồn năng lượng sóng siêu âm để đạt hiệu quả cao nhất.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: