Thiết kế và mô phỏng điều khiển robot 3 bậc tự do RRR


1. Đề Tài: Thiết kế và mô phỏng điều khiển robot 3 bậc tự do RRR
2. Cài công cụ cần thiết: Phần mềm Matlab, Solidworks
3. Các tài kiệu tham khảo
- Các tài liệu tham khảo phần mềm Matlab, công cụ Simulink, công cụ
Simmechanics.
- Các tài liệu về lí thuyết điều khiển.
- Sách Robot công nghiệp, Động lực học hệ nhiều vật, …

4. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán.
- Vẽ và thiết kế Robot trên Solidworks.
- Tính toán động học thuận và ngược.
- Thiết kế điều khiển và mô phỏng trên Matlab.
- Kết quả đồ án

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: