Tiểu luận Giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay


Ở Việt Nam, vấn đề xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm thực hiện trong suốt quá trình xây dựng xã hội mới và coi đó là nhiệm vụ quan trọng để ổn định và phát triển. Nhưng số hộ nghèo vẫn ở mức cao. Vì vậy, vấn đề nghèo ở nếu không được nghiên cứu và giải quyết thỏa đáng có thể gây nhiều bức xúc về chính trị, xã hội, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó chúng em đã chọn đề tài “Giảm nghèo ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay”

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
Mục đích của luận văn là nghiên cứu đánh giá thực trạng nghèo và giảm nghèo ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề nghèo và giảm nghèo cùng các quan hệ kinh tế xã hội có liên quan.
Phạm vi nghiên cứu: Trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam; về thời gian từ năm 2000 đến nay.

NỘI DUNG:

Phần mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài.........................................................................3
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.........................................................3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................................3
4. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢM NGHÈO......................4
1.1 Lý Luận Chung Về Giảm Nghèo...............................................................4
1.1.1 Quan niệm về vấn đề nghèo.....................................................................4
1.1.1.1 Quan niệm của một sổ tồ chức quốc tế.................................................4
1.1.1.2 Quan niệm của Việt Nam.....................................................................4
1.1.1.3 Quan niệm về chuẩn nghèo...................................................................5
1.1.2 Chuẩn nghèo ở Việt Nam........................................................................6
1.1.3  Các thước đo nghèo.................................................................................7
1.1.3.1  Nghèo theo thước đo thu nhập..............................................................7
1.1.3.2 Chỉ số nghèo con người..........................................................................7
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY
2.1 Thực Trạng Giảm Nghèo Ở Việt Nam Từ Năm 2000 Đến Nay..................8
2.2  Những Nguyên Nhân Chủ Yếu Của Tình Trạng Nghèo Ở Việt Nam........11
2.3  Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Giảm Nghèo...............................................15
2.3.1 Chính sách của Nhà nước..........................................................................15
2.3.2 Năng lực tự vươn lên thoát nghèo của bản thân người nghèo...................16
2.4 Chính Sách Hỗ Trợ Người Nghèo Của Nhà Nước.......................................16
2.4.1 Nhóm chính sách về tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người nghèo..................................................................................................................16
2.4.1.1  Chính sách cho vay tín dụng với cơ chế ưu đãi.................................16
2.4.1.2  Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho nông dân nghèo tại một số vùng ít đất và không có đất sản xuất...........................................................................16
2.4.1.3  Chính sách khuyến nông, khuyến lâm- ngư.......................................17
2.4.1.4  Chính sách trợ giá, trợ cước đối với đồng bào các dân tộc miền núi, hải đảo và ngư dân.................................................................................................17
2.4.2 Nhóm chính sách hỗ trợ thông qua cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo.......................................................................................................17
2.4.2.1  Chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế.................................................17
2.4.2.2  Chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục và dạy nghề.....................18
2.4.2.3  Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở...................................................18
2.5 Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế........................................................................19
KẾT LUẬN.......................................................................................................21

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: