Báo cáo thực tập tổng hợp khoa thương mai quốc tế tại cổ phần giao nhận kho vận mê linh


Danh mục bảng biểu
Bảng 1.1: Thông tin chung về công ty
Bảng 1.2: Lĩnh vực kinh doanh của MTO
Bảng 1.3: Báo cáo doanh thu của doanh nghiệp thời kỳ 2011 – 2012
Bảng 1.4: So sánh lượng hàng hóa XNK, giá trị giữa các hình thức giao nhận vận chuyển
Bảng 1.5: Số lượng lô hàng đã thực hiện giao nhận vận chuyển (2009 – 2012)
Bảng 1.6: Doanh thu từ hoạt động giao nhận vận chuyển (2009 – 2012)
Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng lượng hàng hoá xuất nhập khẩu trong tổng số các lô hàng mà Công ty đã tiến hành giao nhận vận chuyển năm 2012
Biểu đồ 2.2: Doanh thu từ hoạt động giao nhận vận chuyển (2009 – 2012)
Danh mục sơ đồ


NỘI DUNG:

MỤC LỤC 1
Danh mục bảng biểu 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN MÊ LINH 4
1.1. Khái quát chung về công ty 4
1.2. Lĩnh vực kinh doanh 5
1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban 6
1.4. Nhân lực của công ty 8
1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật 8
1.6. Tài chính của công ty 9
CHƯƠNG 2:  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN MÊ LINH 11
2.1.     Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 11
2.2.    Khái quát tình hình hoạt động giao nhận kho vận của công ty 12
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 17
3.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 17
3.1.1. Những thành công 17
3.1.2. Những tồn tại 17
Đề xuất vấn đề cần nghiên cứu: 18
Hướng đề tài I: Một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện hoạt động giao nhận vận tải ở Công ty Giao nhận kho vận Mê Linh 18
Hướng đề tài II: Hoàn thiện qui trình thực hiện các thủ tục hải quan khi xuất khẩu hàng hóa qua đường hàng không của Công ty Giao nhận kho vận Mê Linh 18

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: