BÁO CÁO VI XỬ LÝ - Xe điều khiển bluetooth


1.1. Xác định đề tài và ứng dụng
Để phục vụ cho môn học Kỹ thuật vi xử lý và thỏa mãn đam mê nhóm em xin tìm hiểu và nghiên cứu thiết kế xe điều khiển bằng bluetooth.
1.2. Yêu cầu chức năng
Các chức năng cơ bản của mạch:
Xe di chuyển thông qua sự điều khiển tín hiệu bluetooth bằng app trên điện thoại.
Có 5 chế độ di chuyển: Tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, dừng.
Có nút reset.
Sử dụng pin làm nguồn nuôi.
Nhỏ gọn tiện di chuyển, có thẩm mỹ.


NỘI DUNG:

Mục lục 2
Danh mục hình vẽ 4
Danh mục bảng biểu 5
Chương 1. Đặt vấn đề 6
1.1. Xác định đề tài và ứng dụng 6
1.2. Yêu cầu chức năng 6
1.3. Yêu cầu phi chức năng 6
Chương 2. Phân công công việc 7
2.1. Bảng nhân lực 7
2.2. Bảng công việc 7
Chương 3. Thiết kế kiến trúc 8
3.1. Sơ đồ khối 8
3.2. Khối nguồn 8
3.2.1. Giới thiệu 7805 8
3.2.2. Nguyên lý hoạt động 9
3.3. Khối thu phát tín hiệu 9
3.4. Khối xử lý 10
3.5. Khối điều khiển động cơ 11
3.5.1. Cấu trúc 11
3.5.2. Nguyên lý hoạt động 12
3.6. Sơ đồ đường tín hiệu của mạch 13
3.7. Thiết kế App điều khiển xe 14
3.7.1. Thuật toán 14
3.7.2. Giao diện của app 14
Chương 4. Thử nghiệm & mô phỏng 15
4.1. Giao tiếp giữa Arduino và module Bluetooth HC06 15
4.2. Giao tiếp giữa Arduino và IC L293D 16
4.3. Giao tiếp giữa chip Atmega328p với Module HC06 và ICL293D 16
Chương 5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm 18
5.1. Layout và hoàn thiện mạch 18
5.2. Mạch thực tế và sản phẩm hoàn thiện 19
Tài liệu tham khảo 20

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: