EBOOK - Kỹ thuật lên men công nghiệp - 2016 (Hoàng Văn Quốc Chương)


Thuật ngữ “lên men” bắt nguồn từ động từ “fervere” trong tiếng Latin, có nghĩa là làm sôi bọt (nổi bọt), nhằm mô tả hiện tượng hoạt động của nấm men trong dịch chiết trái cây hoặc dịch chiết đại mạch. Hiện tượng sôi bọt này là do CO2 sinh ra bởi sự phân giải hiếu khí của các loại đường hiện diện trong dịch chiết. Tuy nhiên, đối với các nhà sinh hoá và các nhà sinh vật học thì thuật ngữ lên men còn có ý nghĩa khác. Về phương diện sinh hóa thì lên men có ý nghĩa liên quan đến sự sinh năng lượng bởi quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ, trong khi đó, về phương diện vi sinh vật học trong công nghiệp thì nghĩa của lên men rộng hơn.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1.

KHÁI NIỆM LÊN MEN VÀ ỨNG DỤNG ......... 4

Khái niệm lên men ............................................................................................... 4
Ứng dụng của các quá trình lên men ................................................................. 5
2.1. Sản xuất sinh khối vi sinh vật .......................................................................... 5
2.2. Sản xuất enzyme vi sinh vật.............................................................................. 5
2.3. Sản xuất các chất trao đổi vi sinh vật .............................................................. 5
2.4. Sản xuất các sản phẩm tái tổ hợp .................................................................... 6
2.5. Hỗ trợ các quá trình biến nạp .......................................................................... 9
3. Quá trình phát triển của công nghiệp lên men ................................................. 9

CHƯƠNG 2. ĐỘNG HỌC TĂNG TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT TRONG
QUÁ TRÌNH LÊN MEN ......................................................................................... 10
1. Phân loại phương pháp lên men .............................................................................. 11
2. Phương pháp lên men mẻ........................................................................................ 11
3. Phương pháp lên men liên tục................................................................................. 15
4. Phương pháp lên men mẻ-bổ sung (fed-batch) ....................................................... 17
5. Lên men mật độ cao ................................................................................................ 19

CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ LƯU TRÌNH HỆ THỐNG LÊN MEN CÔNG
NGHIỆP
20
1. Giới thiệu ................................................................................................................ 20
2. Các công đoạn của qui trình lên men ...................................................................... 21
3. Hệ thống thiết bị liên quan đến qui trình lên men .................................................. 28

CHƯƠNG 4. MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TRONG LÊN MEN CÔNG
NGHIỆP
34
1. Giới thiệu ................................................................................................................ 34
2. Thiết kế môi trường lên men................................................................................... 34
3. Các thành phần của môi trường lên men ................................................................ 37
4. Đánh giá môi trường ............................................................................................... 50
5. Phương pháp đường hóa tạo dung dịch glucose từ tinh bột.................................... 50
6. Phương pháp xử lý mật rỉ đường tạo dung dịch đường phục vụ cho lên men ........ 52

CHƯƠNG 5. KHỬ TRÙNG TRONG LÊN MEN CÔNG NGHIỆP .................. 54
1. Mục đích khử trùng trong lên men ......................................................................... 54
2. Yêu cầu khi khử trùng ............................................................................................ 55
3. Phương pháp khử trùng........................................................................................... 55
4. Động học sự chết của vi sinh vật bởi nhiệt ............................................................. 57
5. Khử trùng môi trường ............................................................................................. 60
5.1. Khử trùng theo phương pháp liên tục .............................................................. 60
5.2. Khử trùng theo phương pháp mẻ ..................................................................... 63
6. Khử trùng nồi lên men ............................................................................................ 64
7. Lọc không khí ......................................................................................................... 65

CHƯƠNG 6.

KIỂM SOÁT NUÔI CẤY ............................................................ 66

1. Kiểm soát tăng trưởng tế bào .................................................................................. 66
2. Kiểm soát pH .......................................................................................................... 70
3. Kiểm soát nhiệt độ .................................................................................................. 72
4. Kiểm soát hàm lượng oxygen hòa tan trong môi trường lên men .......................... 75
5. Kiểm soát tốc độ bổ sung môi trường dinh dưỡng trong quá trình lên men ........... 78
6. Phá bọt trong quá trình lên men .............................................................................. 80
6. 1. Tạo bọt và các nhân tố gây tạo bọt ................................................................. 81
6.2. Những trở ngại gây nên bởi bọt ....................................................................... 81
6.3. Kiểm soát bọt ............................................
...


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: