Hướng dẫn sử dụng UPPAAL 4.0


Tài liệu này sẽ bắt đầu bằng vài nét về lịch sử phần mềm Uppaal ở chương 1. Tiếp theo, chương 2 đề cập đến các automat định thời. Giới thiệu về các tính năng của phần mềm Uppaal sẽ có ở chương 3. Để minh họa cách sử dụng Uppaal, ba demo khác nhau được phân tích trong các chương 4, 5, 6. Chương 7 tập trung giới thiệu những mô hình mẫu hay được sử dụng nhiều khi mô hình hóa bằng Uppaal. Chương 8 giải thích các demo được cung cấp kèm theo trong phần mềm Uppaal. Chương 9 so sánh Automat và Petri Nets, hai phương án thông dụng hiện nay để mô hình hóa các hệ sự kiện rời rạc. Cuối cùng, chương 10 là tổng kết chung và một số suy nghĩ của nhóm về bài tập lớn này.

Do trình độ có hạn và cũng do sự phức tạp của môn học Hệ sự kiện rời rạc nói chung và phần mềm Uppaal nói riêng, tài liệu này chắc chắn có những lỗi sai. Nhiều thuật ngữ tiếng Anh hiện còn chưa có được những thuật ngữ chuẩn tương ứng bằng tiếng Việt đã được nhóm hoặc tạm dịch sao cho thoát được ý, hoặc vẫn giữ nguyên tiếng Anh. Để có được thông tin một cách
chính xác nhất, bạn đọc nên cùng lúc tham khảo tài liệu gốc "A Tutorial on Uppaal 4.0" của Gerd Behrmann, Alexandre David, Kim G. Larsen. Hi vọng trong tương lai những tài liệu về hệ sự kiện rời rạc và phần mềm Uppaal sẽ sớm được xuất bản tại Việt Nam.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: