Khóa luận về những hệ thống dạy học thông minh ITS (Intelligent Tutoring Sytems)


Đầu tiên, chúng em xin cảm ơn Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công nghệ thông tin đã hỗ trợ về tài liệu, máy móc cho chúng em thực hiện khóa luận này. Chúng em cũng thực sự cảm ơn Thầy Lê Hoài Bắc đã hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình thực hiện khoá luận. Và cuối cùng, chúng em cảm ơn các thầy cô và các bạn trong Khoa đã ủng hộ và nhiệt tình giúp đỡ cho chúng em hoàn thành khoá luận. Ngày 20 tháng 07 năm 2008 1 Mục lục : Phần giới thiệu . 7 Tóm tắt luận văn . 9 Chương 1 1.1/ 1.2/ 1.3/ Giới thiệu về ITS (Intelligent Tutoring Systems) 10 Định nghĩa .10 Mục đích 11 Sơ lược về lịch sử hình thành .

12 Trí tuệ nhân tạo (AI- Artificial Intelligence) 12 Những hệ thống hướng dẫn hỗ trợ dựa máy tính .12 Sự rèn luyện và đào sâu thích hợp 13 Sự khủng hoảng của Trí tuệ nhân tạo và Tâm lý học giáo dục .14 Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống dạy học thông minh (AI – ITS) .14 Vai trò của khoa học nhận thức 16 1.3.1/ 1.3.2/ 1.3.3/ 1.3.4/ 1.3.5/ 1.3.6/ 1.4/ 1.5/ Những thách thức đối với các hệ thống ITS 18 Sơ lược về kiến trúc của một hệ thống ITS 22 Mô hình lĩnh vực (Tri thức về lĩnh vực ) 23 Mô hình người học .27 Mô hình dạy học .29 Giao diện của hệ thống .30 Những công cụ soạn thảo ITS .33 1.5.1/ 1.5.2/ 1.5.3/ 1.5.4/ 1.6/ 2.1/ 2.2/ Chương 2 Kết luận 32 Giới thiệu 33 Công cụ soạn thảo ITS - Mục đích .34 Công cụ soạn thảo ITS 34 Mục đích .38 2.2.1/ 2.2.2/ 2.3/ 2.4/ So sánh giữa ESS (Expert System Shells) và ITSAT 39 Những yêu cầu của một ITSAT 42 Tái sử dụng 42 Kiểm soát hệ thống .45 2.4.1/ 2.4.2/ 2 2.4.3/ 2.4.4/ 2.4.5/ 2.5/ 2.6/ Những chú thích bằng hình ảnh cho sự đạt được tri thức .47 Phát triển những giao diện lĩnh vực 48 Tính tổng quát và riêng biệt 50 Dạy học những kĩ năng thủ tục 53 Giới thiệu một vài công cụ soạn thảo .55 Sự phân loại theo tác vụ và dạy học .56 Sự sắp thứ tự và lên kế hoạch môn học 60 Những chiến lược dạy học .61 Giả lập thiết bị và huấn luyện thiết bị .62 Hệ chuyên gia lĩnh vực 63 Loại đa tri thức 64 Mục đích đặc biệt 65 Chương trình dạy học dựa trên media thích ứng / thông minh .66 Soạn thảo giao diện .67 Soạn thảo mô hình lĩnh vực .68 2.6.1.1/ 2.6.1.2/ 2.6.1.3/ 2.6.1.4/ 2.6.1.5/ 2.6.1.6/ 2.6.1.7/ 2.6.1/ 2.6.2/ Soạn thảo nội dung của một ITS .66 2.6.2.1/ 2.6.2.2/ 2.6.2.2.1/ Những mô hình của tri thức và cấu trúc lĩnh vực .68 2.6.2.2.2/ Sự giả lập và những mô hình .69 2.6.2.2.3/ Những mô hình của chuyên môn lĩnh vực 69 2.6.2.2.4/ Loại tri thức lĩnh vực .70 2.6.2.3/ Soạn thảo mô hình dạy học .70 2.6.2.3.1/ Những hệ thống dựa kế hoạch .71 2.6.2.3.2/ Đa chiến lược 71 2.6.2.3.3/ Từ vựng cho hoạt động dạy học 72 2.6.2.4/ 2.6.3/ 2.7/ 3.1/ Chương 3 Soạn thảo mô hình người học .72 Những phương pháp soạn thảo và phương pháp đạt được tri thức .72 Phát triển ITS sử dụng Cấu trúc tri thức 75 Kết luận .73 Giới thiệu .75 3 3.2/ 3.3/ 3.4/ Phạm vi lĩnh vực .76 Phương pháp luận khái niệm hoá .77 Cấu trúc Tri thức 80 Định nghĩa .80 Tính chất .80 Các Cấu trúc tri thức 81 Cấu trúc Tri thức 1 .81 Cấu trúc Tri thức 2 .82 Cấu trúc Tri thức 3 .84 Cấu trúc Tri thức 4 .85 Cấu trúc Tri thức 5 .86 Cấu trúc Tri thức 6 .87 3.4.1/ 3.4.2/ 3.4.3/ 3.4.3.1/ 3.4.3.2/ 3.4.3.3/ 3.4.3.4/ 3.4.3.5/ 3.4.3.6/ 3.5/ 3.5.1/ 3.5.2/ 3.5.3/ 3.6/ 3.7/ Các đối tượng chính được thực hiện trên Câu trúc tri thức .89 Danh mục các đối tượng đơn giản 89 Sự tuần tự của các đối tượng .89 Cặp các đối tượng .89 Những người sử dụng của hệ thống .89 Kiến trúc của hệ thống 92 Cấu trúc tri thức ( Tri thức lĩnh vực ) .93 Bộ giả lập 94 Bộ soạn thảo 97 Bộ đánh giá .99 3.7.1/ 3.7.2/ 3.7.3/ 3.7.4/ 3.8/ Sự mô tả xử lý bên trong hệ thống .100 Kết luận và Hướng phát triển 102 Phụ lục 107 Phần giới thiệu : 6 Giáo dục là một trong những lĩnh vực được áp dụng sớm nhất của máy tính. Nhiều hệ thống dạy học đã ra đời để đáp ứng nhu cầu học tập của con người. Tuy thật phát triển nhưng người ta thấy rằng những hệ thống này chỉ đơn thuần là “dạy” mà không có bất kỳ chiến lược dạy học và hướng dẫn nào cho từng loại người học khác nhau, cũng như không đánh giá được quá trình học của người học. Từ đó những hệ thống dạy học thông minh (ITS – Intelligent Tutoring System) đã ra đời dựa trên những hệ thống dạy học truyền thống mà được thêm vào các thành phần “thông minh” trên. Những hệ thống ITS là những hệ thống đang được nghiêu cứu nhiều trên thế giới. Người ta hi vọng rằng chúng có thể thay thế những hệ thống dạy học truyền thống. Tuy đây là một hướng tiếp cận đầy tiềm năng nhưng do gặp nhiều khó khăn không lường trước nên những hệ thống ITS đã phát triển không như mong đợi. Vì vậy chúng chỉ mới đang ở giai đoạn đầu phát triển. Mục tiêu : Nghiêu cứu những hệ thống này, khóa luận chỉ muốn đạt được những mục tiêu sau : ã Trình bày thế nào là hệ thống dạy học thông minh (ITS)? ã Kiến trúc và cách thức hoạt động của một hệ thống ITS? ã Những hướng tiếp cận để xây dựng hệ thống ITS? ã Cuối cùng sẽ áp dụng trong một lĩnh vực cụ thể. Nội dung trình bày : Như những mục tiêu đã đề ra ở trên, khóa luận sẽ nghiên cứu những vấn đề sau.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: