Đồ án Sản xuất khô cá lóc


Để bảo quản sản phẩm khô thì môi trường bảo quản phải đạt các yêu cầu sau: − Độ ẩm tương đối của không khí ≤ 70%. − Nhiệt độ môi trường bảo quản ≤ 5oC − Độ ẩm sản phẩm sau khi sấy < độ ẩm cân bằng của nó tương ứng với độ ẩm tương đối không khí 70%. − Được bao gói trong bao bì kín và chống ẩm. − Có thể sử dụng thêm chất bảo quản chống vi sinh vật và oxi hóa.LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: