Standard Test Method for Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer


Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định tính chất lưu biến của chất kết dính nhựa đường sử dụng máy đo lưu lượng cắt động.LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: