Sử dụng Matlab Simulink mô phỏng rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp T60-GE tại trạm biến áp 220kV Ba Đồn


Máy biến áp là một trong những phần tử quan trọng liên kết hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối. Vì vậy, việc nghiên cứu bảo vệ rơle cho máy biến áp là cần thiết, đặc biệt là đối với các trạm biến áp lớn. Bảo vệ so lệch được dùng làm bảo vệ chính cho máy biến áp. Việc mô phỏng rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp giúp người nghiên cứu nắm rõ nguyên lý hoạt động của rơ le, mô tả chính xác phản ứng của rơ le cũng như các yếu tố ảnh tới hoạt động của rơ le trong các trường hợp vận hành cụ thể. Đầu tiên, luận văn trình bày một số nội dung lý thuyết về bảo vệ so lệch máy biến áp.

Tiếp theo giới thiệu tổng quan về rơ le T60-GE và giải thuật tính toán, bảo vệ máy biến áp của rơ le, áp dụng giải thuật tính toán cho đối tượng cụ thể tại trạm biến áp 220kV Ba Đồn. Sau đó, luận văn xây dựng mô hình mô phỏng rơ le T60-GE bảo vệ so lệch máy biến áp bằng Matlab-Simulink. Cuối cùng luận văn tiến hành phân tích, đánh giá quá trình hoạt động của rơ le trong các trường hợp vận hành và so sánh thực tế dựa trên kết quả đạt được của quá trình mô phỏng

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: