Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG(Giáo trình dùng cho các nhà Quản lý giáo dục, học viên Cao học và Sinh viên các trường Sư phạm, bản đầy đủ)Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU I. ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 1.1. CNTT là gì? 1.2. Ứng dụng CNTT trong quản lý 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Cơ sở pháp lý 1.2.3. Nội dung ứng dụng CNTT trong nhà trường 1.3. Ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường 1.3.1. Vai trò của CNTT trong quản lý nhà trường 1.3.2. Các mức độ ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường .

1.3.3. Những ứng dụng CNTT cơ bản trong quản lý nhà trường 1.3.4. Khai thác ứng dụng CNTT cho các nghiệp vụ QL trong nhà trường II. HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG NHÀ TRƯỜNG 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý việc ứng dụng CNTT trong nhà trường 2.1.1. Trình độ, năng lực, phẩm chất của Hiệu trưởng 2.1.2. Nhận thức, trình độ, kỹ năng CNTT của giáo viên 2.1.3. Phẩm chất và năng lực của học sinh 2.1.4. Chính sách, chủ trương về ứng dụng CNTT trong giảng dạy 2.1.5. Điều kiện thực tế của nhà trường 2.1.6. Gia đình, cộng đồng xã hội 2.2. Một số biện pháp quản lý Biện pháp 1: Tăng cường hoạt động nhận thức Biện pháp 2: Thực hiện tốt việc hoạch định Biện pháp 3: Tăng cường xây dựng các chế định Biện pháp 6: Tăng cường nguồn lực Biện pháp 7: Đẩy mạnh việc tạo động lực Biện pháp 8: Tăng cường xây dựng chính sách Biện pháp 9: Các biện pháp khác

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: