Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng cà chua sau thu hoạch


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Tổng quan . 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

2.1 Giới thiệu chung vềcà chua. 3

2.1.1 Nguồn gốc và phân loại cà chua . 3

2.1.2 Sinh lý và sinh hoá của cà chua . 3

2.1.3 Thành phần cấu tạo quảcà chua . 5

2.1.4 Thành phần hóa học và giá trịsửdụng của cà chua. 6


2.2 Quá trình thuần thục, chín và những biến đổi của cà chua sau thu hoạch . 10

2.2.1 Quá trình thuần thục và chín. 10

2.2.2 Những biến đổi của quảsau thu hoạch. 11

2.3 Cấu trúc quả . 13

2.4 Một sốphương pháp bảo quản rau quảsau thu hoạch . 15

2.4.1 Kiểm soát khí quyển tồn trữ(CA: Controlled Atmosphere) . 15

2.4.2 Bao gói cải biến khí quyển (MAP: Modified Atmosphere Packaging) . 15

2.4.3 Bảo quản bằng hoá chất. 18

CHƯƠNG III PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Phương tiện nghiên cứu. 19

3.1.1 Địa điểm và thời gian . 19

3.1.2 Nguyên liệu và hóa chất . 19

3.1.3 Dụng cụ, thiết bị . 19

3.2 Phương pháp nghiên cứu . 19

Luận văn tốt nghiệp khóa 29 – năm 2008 Trường Đại học Cần Thơ

Chuyên ngành Công nghệthực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang iii

3.2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát sựthay đổi màu sắc, cấu trúc và các chỉtiêu chất lượng

bên trong quả (hàm lượng vitamin C, hàm lượng acid, hàm lượng carotenoids, độ

Brix) ởcác thời điểm khác nhau sau thu hoạch và bảo quản ởnhiệt độphòng. 20

3.2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát sựthay đổi màu sắc, cấu trúc và các chỉtiêu chất lượng

bên trong quả (hàm lượng vitamin C, hàm lượng acid, hàm lượng carotenoids, độ

Brix) ởcác thời điểm khác nhau sau thu hoạch, bảo quản nhiệt độlạnh và sửdụng bao

bì đục lổ . 21

3.3 Các chỉtiêu chất lượng và phương pháp phân tích. 23

CHƯƠNG IV KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN

4.1 Sựthay đổi màu sắc, cấu trúc và các chỉtiêu chất lượng bên trong quả(hàm lượng

vitamin C, hàm lượng acid, hàm lượng carotenoids, độ Brix) ở các thời điểm khác

nhau sau thu hoạch khi bảo quản nhiệt độphòng. 25

4.2 Sựthay đổi màu sắc, cấu trúc và các chỉtiêu chất lượng bên trong quả(hàm lượng

vitamin C, hàm lượng acid, hàm lượng carotenoids, độ Brix) ở các thời điểm khác

nhau sau thu hoạch khi bảo quản nhiệt độlạnh sửdụng bao bì đục lổ. 28

4.3 Xây dựng bảng màu nguyên liệu ởcác thời điểm khác nhau sau thu hoạch . 31

4.4 Xây dựng tương quan giữa màu sắc, cấu trúc với các chỉtiêu chất lượng bên trong

quả ởcác chế độbảo quản. 40

4.4.1 Tương quan giữa màu sắc, cấu trúc với các chỉtiêu chất lượng bên trong quảkhi

bảo quản ởnhiệt độphòng (25-27oC) . 40

4.4.2 Tương quan giữa màu sắc, cấu trúc với các chỉtiêu chất lượng bên trong quảkhi

bảo quản ởnhiệt độlạnh (10-12oC) sửdụng bao bì đục lổ. 48

CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận. 54

5.2 Kiến nghị. 54

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: