Bài thuyết trình - Thực trạng thị trường cổ phiếu Việt Nam


Khái niệm: Thị trường Cổ phiếu là thị trường thực hiện các giao dịch mua bán các loại Cổ phiếu do các Công ty Cổ phần phát hành.
Phân loại:

Thị trường sơ cấp: là thị trường mua bán các cổ phiếu mới phát hành
Thị trường thứ cấp: là nơi giao dịch các cổ phiếu đã được phát hành trên thị trường sơ cấp

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: