Công nghệ sản xuất Glycerol bằng phương pháp lên men


Tổng hợp trực tiếp từ CO2 và H2nhưng không có giá trị thực tiễn. - Thu nhận từ quá trình thủy phân chất béo trong công nghiệp xà phòng, nhưng sản lượng rất thấp nên thường được tổng hợp từ các chủng vi sinh vật.

- Đố i với tấ t cả các quá trình sử dụng bisulfite thì các chủng S. cerevisiae được sửdụng để tạo glycerol. Ngoà i ra, còn một số chủng khác để tổng hợp glycerol như : Bacillus subtilites, Candida, Torula, Lactobacillus, Aspergillus nige. Dunaliella tertiolecta.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: