Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai (Hà Nội) quản lý trong giai đoạn hiện nay


Đảng cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước ta, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong suốt 82 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, giành độc lập tự do cho đất nước và nhân dân ta. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước, sau 26 năm đã đưa Việt Nam thu được các thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Trong tình hình thế giới biến đổi không lường, công cuộc đổi mới đất nước ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Để Đảng có vai trò, trình độ ngang tầm lãnh đạo đất nước trong xu thế phát triển của thế giới và khu vực, phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Một trong những giải pháp quan trọng là thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình.NỘI DUNG:

Mở  đầu.....………..…………...…………………………………….... 4
1. Tính cấp thiết của đề tài……………………….…………………...... 4
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu........................................................ 6
3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu........................................... 7
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......……..……………………….... 7
5. Kết cấu của luận văn......……………………………...…………....... 8
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tự phê bình và phê bình……… 9
1.1. Khái niệm cán bộ và cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý 9
1.2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin về tự phê bình và phê bình 11
1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về tự phê bình và phê bình 12
1.4. Tầm quan trọng của tự phê bình và phê bình trong giai đoạn hiện nay 21
Chương 2: Thực trạng tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai quản lý 24
2.1. Khái quát về kinh tế - xã hội - văn hoá huyện Quốc Oai………….. 24
2.2. Tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý 25
2.3. Đánh giá chung……………………………………………………. 40
Chương 3: Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai quản lý 50
3.1. Phương hướng, mục tiêu chung……………………………………. 50
3.2. Một số giải pháp cơ bản..………………………………………...... 51
Kết luận……………………………………………………………....... 73
Tài liệu tham khảo……………………………………………………........ 76

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: