SÁCH SCAN - Giáo trình Phân tích kinh doanh 2013 (PGS.TS. Nguyễn Văn Công Cb)


Với tầm quan trọng của mình, phân tích kinh doanh luôn là một môn học được chú trọng trong các trường kinh tế và cũng được vận dụng khái nhiều trong đời sống kinh tế. Tuy nhiên, ở Việt Nam trong một thời gian khá dài, do ảnh hưởng năng lề của co chế kinh tế quan liêu, bao cấp cũng như nhận thức của xã hội, nội dung phân tích kinh doanh chưa theo sự phát triển của nền kinh tế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế nên đã làm giảm phần nào giá trị của phân tích kinh doanh.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, sau nhiều lần thảo luận, sửa chữa, Viện Kế toán -Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đã tiến hành tổ chức biên soạn lại và tái bản cuốn giáo trình Phân tích kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới. Trong lần tái bản này, ngoài việc tiếp tục bổ sung, sửa đổi nội dung, phương pháp phân tích, giáo trình còn được kết cấu lại để đảm bảo tính cân đối giữa các chương trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước cùng với ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường…

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH KINH DOANH
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG CÂP
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD SÁCH BẢN 2009

LINK DOWNLOAD SÁCH BẢN 2013


Với tầm quan trọng của mình, phân tích kinh doanh luôn là một môn học được chú trọng trong các trường kinh tế và cũng được vận dụng khái nhiều trong đời sống kinh tế. Tuy nhiên, ở Việt Nam trong một thời gian khá dài, do ảnh hưởng năng lề của co chế kinh tế quan liêu, bao cấp cũng như nhận thức của xã hội, nội dung phân tích kinh doanh chưa theo sự phát triển của nền kinh tế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế nên đã làm giảm phần nào giá trị của phân tích kinh doanh.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, sau nhiều lần thảo luận, sửa chữa, Viện Kế toán -Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đã tiến hành tổ chức biên soạn lại và tái bản cuốn giáo trình Phân tích kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới. Trong lần tái bản này, ngoài việc tiếp tục bổ sung, sửa đổi nội dung, phương pháp phân tích, giáo trình còn được kết cấu lại để đảm bảo tính cân đối giữa các chương trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước cùng với ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường…

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH KINH DOANH
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG CÂP
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD SÁCH BẢN 2009

LINK DOWNLOAD SÁCH BẢN 2013


M_tả

Không có nhận xét nào: