SÁCH SCAN - Hóa sinh học (Phạm Thị Trân Châu & Trần Thị Áng)


NỘI DUNG:

Chương 1: Protein
Chương 2: Axit Nucleic
Chương 3: Xacarit
Chương 4: Lipit
Chương 5: Vitamin
Chương 6: Ezim
Chương 7: Hooc Mon

Chương 8 : Khái niệm chung về trao đổi chất và trao đổi năng lượng
Chương 9 : Trao đổi Xacarit
Chương 10 : Trao đổi Lipit
Chương 11: Trao đổi Protein
Chương 12 : Trao đổi axit Nucleic
Chương 13: Mối liên hệ giữa các quá trình trao đổi Xacarit , lipit , protein và axit Nucleic .

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: