Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn TPHCM đến năm 2020


Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng trở nên sâu rộng, đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các quốc gia đặc biệt là các nước đang phát triển. Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ tác động đến tăng trưởng và phát triển kinh tế mà còn tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực trong đó có đầu tư quốc tế và các lĩnh vực liên quan đến đầu tư. Nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã khẳng định: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa của nước ta, được khuyến khích phát triển lâu dài.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương quan trọng, góp phần khai thác các nguồn lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đất nước, xây dựng nền sản xuất hiện đại, vững mạnh phục vụ cho cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu, có khả năng hỗ trợ và kích thích phát triển năng lực cho các ngành khác, tiến tới đổi mới toàn bộ xã hội. Ngày 07/04/2009, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP “Về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới”, nhằm thu hút mạnh mẽ FDI vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

NỘI DUNG:

1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................ 1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài................................................................................ 2
3. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 3
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 3
5. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................... 4
6. Đóng góp và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài ....................................................... 4
7. Kết cấu nội dung của luận văn ........................................................................... 5
CHƢƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI
(FDI) .......................................................................................................................... 6
1.1. Các khái niệm cơ bản và tính tất yếu khách quan của đầu tƣ trực tiếp nƣớc
ngoài (FDI) ............................................................................................................... 6
1.1.1. Các khái niệm cơ bản, đặc điểm và các hình thức FDI ...................... 6
1.1.2. Tính tất yếu khách quan của việc thu hút và sử dụng FDI trong phát
triển kinh tế - xã hội ................................................................................... 13
1.2. Một số lý thuyết cơ bản về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài ............................ 17
1.2.1. Lý luận của V.I.Lênin về đầu tư trực tiếp nước ngoài ..................... 17
1.2.2. Lý thuyết của Dunning - Đại học Needs (Anh) .............................. 20
1.2.3. Lý thuyết “cái vòng luẩn quẩn” với „cú huých từ bên ngoài” của
P.A.Samuelson (Mỹ) .................................................................................. 22
1.3. Vai trò của FDI trong phát triển kinh tế - xã hội ......................................... 24
1.3.1. Vai trò của vốn FDI đối với các nhà đầu tư ..................................... 24
1.3.2. Vai trò của FDI đối với các nước nhận đầu tư ................................. 25
1.4. Tác động tích cực và tiêu cực của FDI đối với phát triển kinh tế - xã
hội………………………………………………………………………………...28
CHƢƠNG 2 - THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN FDI TẠI TP.HCM THỜI
GIAN QUA .................................................................................................................... 34
2.1. Tổng quan tình hình thu hút vốn FDI trên địa bàn TP. HCM thời gian qua
.......................................................................................................................................... 34
2.2. Thực trạng thu hút vốn FDI theo ngành kinh tế trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh ...................................................................................................... 38
2.3. Thực trạng thu hút vốn FDI theo đối tác đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh ................................................................................................................... 41
2.4. Những tác động tích cực của việc thu hút vốn FDI tại TP.HCM thời gian
qua ................................................................................................................................... 43
2.4.1. Bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của
Thành phố ........................................................................................................... 43
2.4.2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố theo hướng hiện
đại.........................................................................................................................45
2.4.3. Thúc đẩy việc chuyển giao kỹ thuật - công nghệ mới, hiện đại vào
Thành phố ....................................................................................................... 47
2.4.4. Góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm và nâng cao
đời sống ngƣời dân thành phố ........................................................................ 49
2.4.5. Góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu cho kinh tế Thành
phố........................................................................................................................51
2.5. Những tác động tiêu cực của FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời
gian qua ..................................................................................................................... 53
2.5.1. Nhập khẩu công nghệ lạc hậu và gây ô nhiễm môi trường..............53
2.5.2. Hoạt động rửa tiền và chuyển giá của các doanh nghiệp FDI.........55
2.5.3. Một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thành phố có biểu hiện chiếm
dụng vốn, đất đai gây lãng phí nguồn lực ...................................................57
CHƢƠNG 3 - ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN FDI TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 ................................................ 61
3.1. Quan điểm và định hướng thu hút vốn FDI trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh đến năm 2020 ..................................................................................... 61
3.1.1. Quan điểm thu hút vốn FDI vào Thành phố trong thời gian
tới............................................................................................................... 61
3.1.2. Định hướng thu hút vốn FDI trên địa bàn Thành phố ................... 63
3.2. Giải pháp thu hút vốn FDI trên địa bàn TP. HCM đến năm 2020 ....... 65
3.2.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải tiến thủ tục hành chính quan
đến thu hút vốn FDI trên địa bàn Thành phố ............................................ 65
3.2.2. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút vốn FDI .................................. 67
3.2.3. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật để thu hút vốn FDI............. 68
3.2.4. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của
nhà đầu tư ........................................................................................................... 71
3.2.5. Tăng cường thu hút kỹ thuật – công nghệ cao trong các doanh nghiệp FDI
tạo sự lan toả cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố ............................... 74
3.2.6. Chống chuyển giá trong quá trình thu hút vốn FDI ....................... 75
3.2.7. Bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình thu hút FDI vào Thành
phố.......................................................................................................................78
3.3. Những kiến nghị đối với Nhà nước nhằm thu hút vốn FDI trên địa bàn Tp.
HCM .......................................................................................................................... 81
3.3.1. Giữ vững ổn định về kinh tế, chính trị và xã hội để thu hút FDI .... 81
3.3.2. Hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan đến thu hút vốn FDI........... 82
3.3.3. Hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh và phát
huy lợi thế từ thu hút FDI ........................................................................... 83
KẾT LUẬN............................................................................................................... 87

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: