Tiểu luận Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, là điều kiện tiên quyết để giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nguyên tắc xây dựng Đảng dựa trên hệ thống các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, một trong những nguyên tắc đó là: tự phê bình và phê bình.


NỘI DUNG:

1.  Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về
       tự phê bình và phê bình                                                                               3
1.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tự phê bình và phê bình            3
1.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình                                     8
2.   Nhận thức và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về tự phê
       bình và phê bình                                                                                         17                                                                                                       
2.1. Tự phê bình và phê bình trong quá trình xây dựng đảng                           17
2.2. Ý nghĩa nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong công tác
         xây dựng đảng hiện nay                                                                               22
Kết luận                                                                                                      24

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: