TRẠM BIẾN ÁP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH


Trạm biến áp là một phần của thế hệ thống điện gồm nguồn phát, truyền tải và phân phối. Trạm biến áp biến đổi điện áp từ cao đến thấp, hoặc ngược lại, hoặc thực hiện một  số chức  năng  quan  trọng  khác.  Giữa  nguồn  và  phụ tải,  năng  lượng  điện  có  thể truyền qua nhiều trạm biến áp ở các cấp điện áp khác nhau.LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: