Ứng dụng asprova software điều độ đơn hàng sản xuất (công ty cp liên hiệp kim xuân)


Trong môi trường sản xuất còn gặp nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nổ lực, điều độ sản xuất sao cho hợp lý nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Việc điều độ sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày, lại vừa có tác động lâu dài trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Hiện nay, một số công ty cũng chú trọng đến vấn đề điều độ và thực hiện bằng tay hoặc trên phần mềm MS Excel nhưng một khi số lượng đơn hàng nhiều, các loại sản phẩm đa dạng thì khối lượng công việc tăng lên và khâu điều độ không đạt hiệu quả.

Vì vậy, với những mục tiêu nêu trên thì đề tài “Ứng dụng Asprova software điều độ đơn hàng sản xuất - tại công ty CP Liên Hiệp Kim Xuân” được thực hiện dựa trên việc khảo sát tình hình điều độ tại công ty, thu thập, xử lý số liệu và sử dụng Asprova software để lập trình sản xuất cho xưởng, nhằm cân đối lại quá trình sản xuất, sắp lịch điều độ đơn hàng đảm bảo các tiêu chí: tối ưu thời gian sản xuất, thỏa mãn doanh thu, ngày giao hàng,…
Do lần đầu tiên thực hiện nên đề tài không tránh khỏi một số sai sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô, quý công ty và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I ...................................................................................................................... 1
GIỚI THIỆU .................................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề .............................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu đề tài ....................................................................................................... 2
1.3. Phương pháp thực hiện .......................................................................................... 2
1.4. Phạm vi và giới hạn đề tài ..................................................................................... 3
1.5. Nội dung ................................................................................................................ 3
CHƯƠNG II ..................................................................................................................... 4
CƠ SỞ LÝ THUYẾT ....................................................................................................... 4
2.1. Khái niệm điều độ sản xuất ................................................................................... 4
2.2. Các loại bài toán điều độ ....................................................................................... 6
2.2.1. Bài toán điều độ dự án ..................................................................................... 7
2.2.2. Bài toán điều độ Job Shop ............................................................................... 7
2.2.3. Bài toán điều độ hệ thống sản xuất với việc nâng chuyển vật liệu ................. 9
2.2.4. Điều độ theo loạt (batch) ................................................................................. 9
2.3. Các luật phân việc cơ bản ...................................................................................... 9
2.4. Phần mềm Asprova .............................................................................................. 12
2.4.1. Asprova là gì? ................................................................................................ 12
2.4.2. Các tham số điều độ chính ............................................................................ 13
2.4.3. Các loại biểu đồ trong Asprova ..................................................................... 16
2.4.4. Hiển thị chi tiết các hệ thống nhỏ hẹp và các hoạt động bị chồng. ............... 17
2.4.5. Di chuyển các hoạt động bằng bàn phím ...................................................... 18
2.4.6. Biểu đồ Gantt kết hợp với chế độ xem với bảng ........................................... 19
CHƯƠNG III ................................................................................................................. 21
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY................................................................. 21
3.1. Giới thiệu công ty ................................................................................................ 21
3.1.1. Những nét chính ............................................................................................ 21
3.1.2. Lịch sử hình thành ......................................................................................... 21
3.2. Sơ đồ tổ chức của công ty .................................................................................... 22
3.2.1. Sơ đồ tổ chức trong công ty .......................................................................... 22
3.2.2. Chức năng từng bộ phận................................................................................ 23
3.3. Sản phẩm.............................................................................................................. 26
3.4. Quy trình sản xuất đinh........................................................................................ 28
3.4.1. Sơ đồ quy trình .............................................................................................. 28
3.4.2. Diễn giải quy trình ......................................................................................... 29
3.5. Thực trạng điều độ sản xuất tại công ty ............................................................... 30
3.5.1 Một số đơn hàng trễ hạn ................................................................................. 32
3.5.2. Thuận lợi và khó khăn điều độ ở công ty ...................................................... 41
3.5.2.1. Thuận lợi ................................................................................................. 41
3.5.2.2. Khó khăn ................................................................................................. 41
CHƯƠNG 4 ĐIỀU ĐỘ VÀ LẬP LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT ...................................... 42
4.1. Tình hình quá trình sản xuất của công ty............................................................. 42
4.1.1. Đơn hàng sản xuất ......................................................................................... 42
4.1.2. Quy trình sản xuất đinh ................................................................................. 50
4.1.2.1. Quy trình chung ...................................................................................... 50
4.1.2.2. Thời gian mỗi công đoạn sản xuất .......................................................... 52
4.1.2.3. Thời gian làm việc .................................................................................. 54
4.1.3. Quy trình sản xuất cho từng loại đinh ........................................................... 54
4.2. Điều độ sản xuất .................................................................................................. 58
4.2.1. Nhập quy trình và thời gian sản xuất ............................................................ 58
4.2.2. Nhập đơn hàng .............................................................................................. 61
4.3. Thực hiện điều độ ................................................................................................ 62
4.3.1. Biều đồ Gantt nguồn lực (Resource Gantt Chart) ......................................... 62
4.3.2.1. Chạy kiểm tra cho đơn hàng ................................................................... 62
4.3.2.2. Điều độ cho tất cả các đơn hàng trong 3 tháng ....................................... 64
4.4. Đánh giá kết quả điều độ ..................................................................................... 65
4.4.1. Biểu đồ Gantt nguồn lực cho tất cả đơn hàng ............................................... 65
4.4.2. Biểu đồ Gantt đơn hàng ................................................................................. 66
4.5. Quản lý trực quan, theo dõi tiến độ sản xuất ....................................................... 73
4.5.1. Biểu đồ công việc và hướng đẫn công việc sản xuất .................................... 73
4.5.2. Biểu đồ lead time ........................................................................................... 77
4.6. Lịch trình sản xuất tổng thể ................................................................................. 79
CHƯƠNG V................................................................................................................... 81
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................................ 81
5.1. Kết luận ................................................................................................................ 81
5.2. Kiến nghị.............................................................................................................. 82

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: