Ứng dụng Earned value management trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình


Qua nghiên cứu thấy EVM mang lại hiệu quả cao cho công tác quản lý chi phí trong đầu tư dự án xây dựng. EVM giúp nhà thầu trong việc xác định chi phí kết hợp với tiến độ thực hiện dự án, cũng như đưa ra các thông báo về việc thực hiện dự án trong tương lai.

Ngoài việc thực hiện EVM bằng tay, nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc ứng dụng EVM trong quản lý chi phí trong đầu tư dự án xây dựng bằng phần mềm Ms. Project sẽ mang lại cho nhà thầu, đơn vị quản lý, chủ đầu tư hiệu quả cao, tiết kiệm được thời gian, chi phí.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: