Ứng Dụng STATCOM Để Điều Chỉnh Điện Áp Và Bù Công Suất Phản Kháng Cho Hệ Thống Điện


Ứng dụng STATCOM để điều chỉnh điện áp và bù công suất phản kháng cho hệ thống điện.

II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

- Phân tích các giới hạn ổn định của hệ thống điện,trong đó đi sâu về phân tích giới hạn ổn định điện áp.

- Nghiên cứu về các thiết bị FACTS,trong đó đi sâu về nghiên cứu thiết bị STATCOM và ứng dụng của STATCOM trong hệ thống điện.
- Xây dựng mô hình mạch động lực, mô hình toán của bộ STATCOM 48 xung dùng VSC để điều khiển dòng, thiết kế bộ điều khiển dòng cho bộ STATCOM 48 xung.
- Xây dựng mô hình mô phỏng trên Matlab/Smulink để quan sát khả năng ổn định điện áp và đánh giá hiệu quả của thiết bị STATCOM mang lại khi ứng dụng bộ STATCOM 48 xung 100 MVAR vào hệ thống điện 500 kV Miền Nam gồm có 3 nút.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: