Bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Xây dựng hệ thống bán sách online


1.  Xác định và mô tả các tác nhân.

-  Các tác nhân:
-  Nhân viên quản lý (Staff Manager): người quản lý nhân viên thực hiện thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin của nhân viên.  Cũng là người quản lý khách hàng, có thể xem và xóa thông tin khách hàng thành viên.
-  Nhân viên kho (Staff Store): là người quản lý sách thực hiện thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin sách trong kho.

-  Nhân viên bán hàng (Seller): là người quản lý đơn đặt hàng bao gồm các công việc xem đơn đặt hàng và tạo hóa đơn gửi kèm cho khách hàng khi giao hàng.
-  Khách hàng (Customer): là người có thể xem một phần thông tin sách, đặt sách, gửi đơn đặt hàng hoặc đăng ký để trở thành khách hàng thành viên. Nếu là khách hàng thành viên thì có thể thay đổi thông tin cá nhân, nạp thêm tiền vào tài khoản. Khách hàng thành viên sẽ hưởng ưu đãi khi mua sách bằng số tiền đã nạp trong tài khoản.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: