Nghiên cứu trích ly và chuyển đổi màu hạt điều màu (Bixa orellana L.) thành norbixin tạo chế phẩm bột norbixin tan trong nước


Đề tài "Nghiên cứu trích ly và chuyển đổi màu hạt điều màu (Bixa orellana L.) thành norbixin tạo chế phẩm bột norbixin tan trong nước" được tiến hành tại Đại học Công nghệ Đồng Nai, thời gian từ tháng 05/2013 đến tháng 10/2013. Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu suất trích ly và chuyển đổi màu hạt điều màu thành norbixin và thử nghiệm tạo chế phẩm bột norbixin tan trong nước để phối màu cho thực phẩm.

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên một yếu tố với ba lần lặp lại và phương pháp bề mặt đáp ứng (response surface methodology) với sự hỗ trợ của phần mềm thống kê chuyên dụng JMP 9.0.2 để tối ưu hóa một số thông số của quá trình trích ly và chuyển đổi màu thành norbixin. Số liệu thực nghiệm được phân tích phương sai (ANOVA) và sau đó là so sánh trung bình bằng phương pháp Tukey’s HSD (p < 0,05).

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: